Modificació puntual del POUM al carrer Venus

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

MP-VEN001. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-VEN001
Exp. municipal PLPG 1/2012
Exp. RPUC 2012 / 047614 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic de l'Ajuntament de Terrassa
Tramitació
26.01.2012 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
30.03.2012 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
06.06.2012 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
26.06.2012 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 6157)
Documents escrits i gràfics
Document unitari
1. Memòria i Normes urbanístiques
2. Annexes a la memòria
3. Plànols
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  


 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ