Modificació puntual del POUM a l'avinguda del Vallès (Ca n'Anglada)

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

MP-CAN001. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-CAN001
Exp. municipal PLPG 5/2006
Exp. RPUC 2006 / 022814 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic de la Gerència municipal d'urbanisme de Terrassa
Tramitació
30.03.2006 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
28.09.2006 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
02.04.2007 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
14.05.2007 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 4882)
Documents escrits i gràfics
Document unitari
1. Memòria
2. Normes urbanístiques
3. Sistema d'actuació, pla d'etapes i avaluació econòmica
4. Informe ambiental
5. Annex de la memòria: anàlisi i justificació dels equipaments esportius

6. Documentació gràfica:

    - Situació, emplaçament i estat actual

    - Actuacions

    - Xarxa viària - Infraestructures existents

    - Anàlisi de l'estat actual

    - Fotografies

    - Seccions

    - Antecedents

    - Estructura de la propietat

    - Annexes

Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ