Modificació puntual del POUM en l'àmbit de l'àrea residencial estratègica Porta Sud

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

MP-ARE001. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-ARE001
Exp. municipal PLPG 9/2008
Exp. RPUC 2008 / 033826 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic de la Gerència municipal d'urbanisme de Terrassa
Tramitació
24.07.2008 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
26.02.2009 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
13.03.2009 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
03.04.2009 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 5353)
Documents escrits i gràfics
Document unitari
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ