Modificació puntual del POUM a l'àmbit de l'Anella Verda

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

Urbanisme. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-ANV001
Exp. municipal PLPG 5/2014
Exp. RPUC  
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic de l'Ajuntament de Terrassa
Tramitació
18.12.2014 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
   
Documents escrits i gràfics de l'aprovació inicial
1. Memòria i Normes urbanístiques
2. Informe de sostenibilitat ambiental
3. Plànols d'informació
4. Plànols de proposta

5. Ortofotomapes:

    - ortofotomapa 1

    - ortofotomapa 2

    - ortofotomapa 3

    - ortofotomapa 4

    - ortofotomapa 5

    - ortofotomapa 6

    - ortofotomapa 7

6. Plànols del POUM
7. Plànols del règim del sòl i de l'ordenació del sòl urbà
8. Plànols de qualificació del sòl no urbanitzable
Altra informació relacionada
Pla especial urbanístic d'ordenació i gestió de l'Anella Verda
Projecte executiu per a l'adequació i arranjament de part dels camins de l'Anella Verda

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ