Modificació puntual del POUM en dos àmbits d'equipament per a ús d'allotjaments tutelats

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

Urbanisme. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-EQU001
Exp. municipal PLPG 7/2006
Exp. RPUC 2006 / 025088 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic de la Gerència municipal d'urbanisme de Terrassa
Tramitació
25.05.2006 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
28.09.2006 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
15.02.2007 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
13.03.2007 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 4840)
Documents escrits i gràfics
Document unitari
Altra informació relacionada

Plànol del POUM de Terrassa:

    - carrer Ramon Llull, 130

    - avinguda Barcelona, 148

Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya
Modificació puntual del POUM per a l'ampliació d'usos a l'àmbit de l'equipament de l'avinguda Barcelona núm. 148

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ