RESUM DEL DECRET DE MESURES FISCALS DEL PLA D'EMERGÈNCIA MUNICIPAL

D'acord amb el Decret d'alcaldia número 2565 de 16 de març , que aprova mesures fiscals determinades, atès els acords de Pla d'Emergència Municipal, s'han aprovat tot un conjunt de mesures fiscals per flexibilitzar el calendari de pagaments i que són les següents:

 

MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL

Modificar el calendari fiscal establert en l'article 11 de l'Ordenança Fiscal 1.1 General de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals en sentit següent:

⇒ Període pagament del padró de l'Impost sobre Béns Immobles 2020:

→ Perllongar la data de finalització del període fins el dia 1 de juny de 2020

→ Modificar les dates de domiciliació del segon termini i successius, de la forma següent:

• 2n termini – 01/06/2020

• 3r termini – 01/07/2020

• 4t termini – 01/10/2020

• 5è termini – 02/11/2020

• 6è termini – 01/12/2020

 

⇒ Perllongar el període de pagament dels padrons de la taxa sobre els horts municipals, i el primer termini de la taxa sobre els serveis prestats als mercats municipals, fins el dia 1 de juny de 2020. Fixar la data de càrrec per domiciliació el dia 1 de juny de 2020

 

⇒ Establir, per als nous padrons que s'han de generar a partir d'aquest moment, els períodes de pagament segons calendari fiscal

 

PRÒRROGA DELS AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DE PAGAMENT

Es prorroguen els ajornaments i fraccionaments de pagament en curs, deixant en suspens els terminis que correspondrien a abril i maig, i reprenent els pagament a partir del 5 de juny, allargant els terminis de pagament aquests dos mesos que han estat en suspens.

 

PRÒRROGA DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE TRIBUTS I RESTA D'INGRESSOS

Es prorroga el període pagament voluntari de tots els tributs i altres ingressos que tinguin data de venciment entre el dia 16 de març i 31 de maig, i fixar-los en tots els casos com a data de finalització l'1 de juny.

En cas que l'estat d'alarma s'allargui més enllà d'aquestes dates, el calendari i resta de mesures aprovades seran revisats.

 

 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ