Junta de Govern Local

La Junta de Govern (abans Comissió de Govern), existeix en tots els municipis de població superior als 5.000 habitants.

Està integrada per l'alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors i regidores no superior a nou, nomenats i separats lliurement per aquell.

Correspon a la Junta de Govern Local, l'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions, així com aquelles atribucions que l'alcalde o alcaldessa, o un altre òrgan municipal li delegui, i les què s'estableixen per llei.

La Junta de Govern es reunirà en sessió ordinària a les 9.30 hores del matí del divendres de la primera i tercera setmana anterior a la de realització de reunió ordinària del Ple. L'extracte dels acords adoptats a la Junta de Govern es publicaran en un termini de 7 dies hàbils a partir de la data de la reunió.

Calendari de reunions
 

Persones que integren la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Terrassa.  Mandat 2019-2023:

Grup Municipal       Persones integrants

                                President

TxT                        Il·lm. senyor Alcalde Jordi Ballart i Pastor

                                Regidors i Regidores

ERC                        Sr. Isaac Albert i Agut 
TxT                         Sra. Núria Marín García
TxT                         Sra. Lluïsa Melgares Aguirre
TxT                         Sr. Noel Duque Alarcón
ERC                        Sra. Teresa Ciurana i Satlari
TxT                         Sra. Jennifer Ramirez Porras
TxT                         Sr. Miguel Ángel Moreno Félix
ERC                        Sr. Carles Caballero i Peña

 

TxT                         Portaveu: Sra. Núria Marín García

 

 

 

Convocatòries, actes i extracte de la sessions

Reunions que tenen el caràcter de pública pel que fa a les decisions  relatives a les atribucions delegades pel Ple municipal, segons el previst a l'article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, interpretat conforme la Sentència del Tribunal Constitucional  161/2013, de 26 de setembre de 2013.

 Extractes d'acords (anys anteriors)

 

 

 

Com et podem ajudar?