Junta de Govern Local

PÀGINA EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ

 

La Junta de Govern (abans Comissió de Govern), existeix en tots els municipis de població superior als 5.000 habitants.

Està integrada per l'Alcalde i un nombre de Regidors/es no superior a nou, nomenats i separats lliurement per aquell.

Correspon a la Junta de Govern Local, l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions, així com aquelles atribucions que l'alcalde, o un altre òrgan municipal li delegui, i les què s'estableixen per llei.

La Junta de Govern es reunirà en sessió ordinària a les 9.30 hores del matí del divendres de la primera i tercera setmana anterior a la de realització de reunió ordinària del Ple. L'extracte dels acords adoptats a la Junta de Govern es publicaran en un termini de 7 dies hàbils a partir de la data de la reunió.

Calendari de reunions
 

Membres que integren la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Terrassa. Composiciò :

Grup Municipal       Membres integrants

                                President

PSC-CP                   Il·lm. senyor Alcalde Alfredo Fernando Vega López

                                Regidors i Regidores

PSC-CP                  Sr. Amadeu Aguado i Moreno
PSC-CP                  Sr. Marc Armengol i Puig
PSC-CP                  Sra. Eva Candela López
PSC-CP                  Sr. Manuel Giménez Guárdia
PSC-CP                  Sr. Javier Garcia Romero
PSC-CP                  Sr. Jordi Rueda Muñoz
PSC-CP                  Sra. Gracia García Matute
PSC-CP                  Sr. Adrián Sánchez Morales

PSC-CP                  Portaveu: Sr. Amadeu Aguado i Moreno

 

Convocatòries, actes i extracte de la sessions

Reunions que tenen el caràcter de pública pel que fa a les decisions  relatives a les atribucions delegades pel Ple municipal, segons el previst a l'article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, interpretat conforme la Sentència del Tribunal Constitucional  161/2013, de 26 de setembre de 2013.

 Extractes d'acords (anys anteriors)

 

 

 

Com et podem ajudar?