Junta de Govern Local

La Junta de Govern (abans Comissió de Govern), existeix en tots els municipis de població superior als 5.000 habitants.

Està integrada per l'Alcalde i un nombre de Regidors/es no superior a nou, nomenats i separats lliurement per aquell.

Correspon a la Junta de Govern Local, l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions, així com aquelles atribucions que l'alcalde, o un altre òrgan municipal li delegui, i les què s'estableixen per llei.

La Junta de Govern es reunirà en sessió ordinària a les 9.30 hores del matí del divendres de la primera i tercera setmana anterior a la de realització de reunió ordinària del Ple. L'extracte dels acords adoptats a la Junta de Govern es publicaran en un termini de 7 dies hàbils a partir de la data de la reunió.

Calendari de reunions

Membres que integren la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Terrassa. 
Composiciò :

Grup Municipal       Membres integrants

                                President

PSC-CP                   Il·lm. senyor Alcalde Alfredo Fernando Vega López

                                Regidors i Regidores

PSC-CP                  Sra. Rosa Maria Ribera i Mitjavila
PSC-CP                  Sr. Noel Duque Alarcón
PSC-CP                  Sr. --- --- --- ---
PSC-CP                  Sr. Marc Armengol i Puig
PSC-CP                  Sr.Amadeu Aguado i Moreno
PSC-CP                  Sra. Lluïsa Melgares Aguirre
 

PSC-CP                  Portaveu: Sr. Alfredo Fernando Vega López 

 

Convocatòries, actes i extracte de la sessions

Reunions que tenen el caràcter de pública pel que fa a les decisions  relatives a les atribucions delegades pel Ple municipal, segons el previst a l'article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, interpretat conforme la Sentència del Tribunal Constitucional  161/2013, de 26 de setembre de 2013.

 Extractes d'acords (anys anteriors)

 

 

 

Com et podem ajudar?

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"

Verificació de documents signats digitalment

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ATENCIÓ AL CIUTADÀEscoltem les teves opinions