Informació de les Ordenances Fiscals d'exercicis anteriors

 

Ordenances Fiscals 2019

 

   • Ordenances fiscals 2019

 

Les Ordenances fiscals per al 2019 van ser aprovades inicialment per l'Excm. Ajuntament Ple, en sessió del dia 30 d'octubre de 2018.

 

L'expedient d'aprovació provisional va estar en exposició pública al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament  fins el dia 19 de desembre de 2018 i  van ser aprovades definitivament el 20 de desembre de 2018. Van entrar en vigor el dia 1 de gener de 2019.

 

Documentació relacionada amb la seva aprovació

 

• Publicació definitiva al BOP

• Dictament aprovació provisional

• Informe d'Intervenció

 Informe de les propostes de modificació de les ordenances fiscals

 Informes tècnics ordenances fiscals 2019. Annex

 

 

Ordenances Fiscals 2018

 

Nova ordenança

"Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari sobre el servei d'abastament d'aigua a Terrassa".  Exposició pública al tauler electrònic de l'ajuntament  e-Tauler  

 

 

• Documentació relacionada amb l'aprovació d'aquesta ordenança:

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Les Ordenances fiscals vigents per al 2017 mantenen la seva vigència durant l'exercici 2018 excepte l'Ordenança Fiscal 2.1, reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles,  la modificació de la qual va ser aprovada inicialment per l'Excm. Ajuntament Ple, en sessions dels dies 10 i 25 de maig de 2017.

 

L'expedient d'aprovació inicial ha estat en exposició pública al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament  fins el dia 13 de juliol de 2017.

 

 

Documentació relacionada amb l'aprovació de les Ordenances Fiscals 2018:

 

 

Ordenances Fiscals 2017

Les Ordenances fiscals per al 2017 van ser aprovades inicialment per l'Excm. Ajuntament Ple, en sessió del dia 28 d'octubre de 2016.

L'expedient d'aprovació provisional ha estat en exposició pública al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament  fins el dia 19 de desembre de 2016.

 Documentació relacionada amb l'aprovació provisional de les Ordenances Fiscals 2017:

 

Ordenances Fiscals 2016

Les Ordenances fiscals per al 2016 van ser aprovades definitivament el dia 22 de desembre de 2015 i van entrar en vigor el dia 1 de gener de 2016

 Documentació relacionada amb l'aprovació provisional de les Ordenances Fiscals 2016:

 Visualització de la sessió plenària celebrada el dijous 5 de novembre de 2015

 Document de presentació de les Ordenances Fiscals i marc pressupostari 2016

 

Ordenances Fiscals 2015

Les Ordenances fiscals per al 2015 van ser aprovades definitivament el dia 10 de desembre de 2014 i van entrar en vigor el dia 1 de gener de 2015

 

 

Com et podem ajudar?