Empreses municipals

En la seva qualitat d'Administració pública de caràcter territorial, l'Ajuntament té potestats reglamentàries i d'autoorganització en l'àmbit de les seves competències. Per a la gestió directa dels serveis, la corporació s'organitza en societats municipals de capital públic. Aquestes societats estan dotades dels estatuts corresponents i tenen la mateixa personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment del seus fins.

Tot seguit es detallen les empreses municipals de capital públic actives durant l'actual mandat:

Eco-Equip SAM

Egarvia SA

Foment de Terrassa SA

Funerària de Terrassa SA

Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa SA

Parc Audiovisual de Catalunya SL

Patrimoni Municipal de Terrassa SL

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA

Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL

 

 

Com et podem ajudar?