Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

Modificació pressupostària consistent en l'assignació d'un crèdit per a la realització d'una despesa específica que no pot demorar-se a l'exercici següent i per a la qual no existeix crèdit o el que hi ha és insuficient. Es pot finançar amb romanent líquid de tresoreria, majors ingressos o anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides no compromeses i que s'estimin reduïbles sense pertorbar al servei.

 

Crèdit extraordinari 1/2018

 

Crèdit extraordinari 2/2018

 

Suplement de crèdit 1/2018

Dictamen

Informe econòmic financer

Informe d'Intervenció

Memòria

Informe tècnic millora accessibilitat a diferents cruïlles a la ciutat de Terrassa.LOT 1

Informe tècnic adequació dels accessos als jardins de Ròmul i Piñol

Informe tècnic millora seguretat vial cruïlla del c/d'Albinyana amb el c/Colom

Informe tècnic reforma i adequació paisatgística del parc de la Depuradora de les Fonts

Informe tècnic millora de mobilitat i pavimentació a diferents espais de la ciutat LOT 1,2 i 5

Informe tècnic d'implantació de zones 30 als sectors de Ca N'Aurell,Escola Industrial i Sant Pere

Informe tècnic del drenatge de la plaça Frederica Montseny

Informe tècnic per a la millora del camí escolar d'escoles.LOT 1:Roser Capdevila

Informe tècnic per a la millora d'un tram de xarxa de clavegueram al c/Sant Isidre,entre núm.2 i 22

Informe tècnic per reconduir les aïgües pluvials al torrent del Sagrament

Informe tècnic  d'enllumenat públic de la petanca i jocs infantils a Les Fonts

Informe tècnic d'enllumenat públic als vials de la plaça dels Països Catalans

Informe tècnic millora de la zona verda al barri de Ca N'Anglada de Terrassa

Informe tècnic de la reforma de les zones de joc infantil a diverses places de la ciutat

Informe tècnic d'adequació de jocs infantils a plaça Antoni Escudé i espais verds adjacents

Informe tècnic de la Contractació del subministrament de Camions recol·lectors.Càrrega lateral

Informe tècnic de l'espai d'aparcament del Centre d'Informació Ambiental Bonvilar

Informe tècnic per a la Construcció d'un abeurador a Can Bonvilar

Informe tècnic per l'adequació de la sortida d'emergència del casal cívic de Can Parellada

Informe tècnic per la substició del SAI i climatització sala RACK de l'arxiu històric de Terrassa

Informe tècnic per la reforma del sistema de compressors del sistema de climatització.Edifici Didó

Informe tècnic d'identificació per radiofreqüència (RFID) de la biblioteca central de Terrassa

Informe tècnic Aparells_Elevadors_MercatIndepència_StPere_altres

Informe tècnic Telegestió_inst_crítiques_edificis_Ajuntament

Informe tècnic  Pista_Atletisme_Zona_Esportiva_CanJofresaSC

Informe tècnic Adequació_interiors_equipament_MaurinaSC

Informe tècnic Reforma_espais_nau_SaphilSC

Informe tècnic _Cuina_MaurinaSC

Informe tècnic adequació president macia

Informe tècnic Magatzem_CondicionamentSC

Informe tècnic_Coberta_Andana_edifici_Condicionament_Terrassenc

Informe tècnic_Protecció_contra_incendis_Centre_Dia_Vilardell

Informe tècnic paviment_poligonsSC

Informe tècnic Reforma_Secretaria_General_ServJuridicsSC

Informe tècnic BUC_AssaigSC

Informe tècnic la llar_cobertaSC

Informe tècnic conservatori_cobertaSC

Informe tècnic Mòdul_sanitari_CampMpalLesArenesSC

Edicte

 

 

 

 

 

 

 

Com et podem ajudar?