Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

Modificació pressupostària consistent en l'assignació d'un crèdit per a la realització d'una despesa específica que no pot demorar-se a l'exercici següent i per a la qual no existeix crèdit o el que hi ha és insuficient. Es pot finançar amb romanent líquid de tresoreria, majors ingressos o anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides no compromeses i que s'estimin reduïbles sense pertorbar al servei.

Crèdit extraordinari 1/2016

Crèdit extraordinari 2/2016

Suplement de crèdit 1/2016

Suplement de crèdit 2/2016

Suplement de crèdit 3/2016

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ