Contractacions temporals

Com presentar la sol·licitud Participació en processos selectius per a la contractació temporal de personal i Borsa de Treball 

Ajuntament de Terrassa

Contractació temporal d'un/a Lletrat/da per al Servei d'Urbanisme  Codi convocatòria: LLETR/16

 • Bases de la convocatòria 
 • Publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC 
 • Publicació en el BOP de la modificació de la composició del tribunal
 • Relació de persones admeses i excloses
 • Resultats de la prova del procés selectiu i de la prova de català 
 • Termini d'acreditació dels mèrits al·legats en el currículum per les persones que han resultat aptes a la prova del procés selectiu: del 28 de setembre fins el 6 d'octubre de 2016, ambdós inclosos 
 • Acta del tribunal (procés finalitzat) 

 Contractació temporal  d'un/a Tècnic/a en Prevenció de Riscos Laborals  Codi convocatòria: Anunci PRL/15

 • Bases de la convocatòria 
 • Publicació en el BOPB de la rectificació d'un error material en les bases de la convocatòria 
 • Publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC 
 • Relació de persones admeses i excloses 
 • Puntuació de les proves del procés selectiu
 • Acta del tribunal (procés finalitzat) 

Contractació temporal  d'un/a Tècnic/a del Grup A1 per a realitzar tasques de Dinamització del Pla Estratègic: Capacitats diverses i promoció del Pla d'Accessibilitat  Codi convocatòria: Anunci DINAMITZA/15

 • Bases de la convocatòria 
 • Publicació en el BOPB de la rectificació d'un error material en les bases de la convocatòria 
 • Publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC 
 • Relació de persones admeses i excloses 
 • Acta del tribunal (procés finalitzat) 

Contractació temporal  d'un/a Director/a de Serveis d'Obres i Manteniment de l'Espai Públic Codi convocatòria: Anunci DTOR.PIO/15

 • Bases de la convocatòria 
 • Rectificació d'un error material en la publicació al BOPB de l'anunci de les bases de la convocatòria 
 • Publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC 
 • Relació de persones admeses i excloses 
 • Relació de persones admeses i excloses, que incorpora un nou aspirant 
 • Acta del tribunal (procés finalitzat) 

 Contractació temporal d'un/a Director/a de Serveis de Tecnologia i Sistemes d'Informació - Codi convocatòria:  Anunci DTOR.TEC/15

 • Bases de la convocatòria 
 • Rectificació d'un error material en la publicació al BOPB de l'anunci de les bases de la convocatòria 
 • Publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC 
 • Relació de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses 
 • Acta del tribunal (procés finalitzat) 

Contractació temporal d'un/a Tècnic/a, del grup A1, per donar suport  a la direcció tècnica del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa ( CAET ) - Codi convocatòria: Anunci CAET/15. 

 • Bases de la convocatòria 
 • Rectificació d'un error material de les bases 
 • Relació de persones admeses i exloses 
 • Acta del tribunal (procés finalitzat) 

Altres convocatòries

 • Contractació d'un/a Tècnic/a de Grau Mig pel Servei d'Activitats (procés finalitzat) 
 • Anunci de la contractació amb caràcter temporal d'un/aTècnic/a de Grau Mig pel servei d'activitats 
 • Acta de la comissió de selecció del procés selectiu d'un/a Director/a de Serveis de Tecnologia i Sistemes d'Informació (procés finalitzat) 
 • Relació de persones admeses i excloses en el procés selectiu d'un/a Director/a de Serveis de Tecnologia i Sistemes d'Informació  
 • Contractació d'un/a Enginyer/a Tècnic/a Agrícola, especialitzat/ada en hortofruticultura i jardineria (procés finalitzat) 
 • Contractació d'un/a Redactor/a pel Servei d'Imatge i Comunicació (procés finalitzat) 
 • Contractació d'un/a Director/a de Serveis d'Obres Públiques (procés finalitzat) 

Eco-Equip SAM

Contractació temporal d'un/a Responsable de Relacions Laborals per a Eco-Equip SAM

 •  Bases de la convocatòria 

Les persones que desitgin participar en les proves selectives hauran de fer-ho enviant la sol·licitud i la documentació acreditativa mitjançant correu electrònic a l'adreça corporativa Ecoequip.rrhh@adecco.com, fins el dia 9 de desembre de 2016. (Per més informació consultar las bases de la convocatòria)

Contractació temporal d'un/a Responsable de Relacions Laborals per a Eco-Equip SAM

 • Bases de la convocatòria 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses  

De les dues persones admeses només una es va presentar a la realització de les proves selectives i psicotècniques. El resultat de la valoració d'aquestes proves és la de No apte, i en conseqüencia es declara desert el procés selectiu

 

Egarvia SA

Cap de seccions

 • Anunci de la convocatòria 

Inspector/a de grua

 • Anunci de la convocatòria  
 • Relació definitiva de persones admeses 
 • Relació definitiva de persones no admeses 
 • Relació de persones finalistes 

Foment de Terrassa SA

►Prospectors/res d'empresa (finalitzat procés de selecció) 

 

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA

Contractació temporal d'un/a Tècnic/a especialista d'audiovisuals per a cobrir una baixa per maternitat

 • Anunci de la convocatòria 
 • Relació de persones admeses i excloses 

Les persones excloses disposen d'un termini de 10 dies, per esmenar els defectes que hagin causat la seva exclusió, acreditant el compliment dels requisits demanats. Aquestes esmenes s'hauran de presentar a les dependències de la SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA, SA (Plaça la Farinera núm.5, de Terrassa), en horari de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores.

Contractació temporal d'un/a Redactor/a d'informatius per als caps de setmana i festius 

 • Anunci de la convocatòria 
 • Procediment i criteris d'avaluació 
 • Resultat de la selecció 

Contractació temporal d'1 Tècnic/a d'exhibició cinematogràfica 

 • Anunci de la convocatòria 
 • Valoracions dels currículums de les persones candidates 
 • Acta de l'acord de contractació 

 

Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa SAU

Contractació temporal de 2 Funeraris/es. Referència 2015-001 - (el termini de presentació de sol·licituds finalitzà el dia 22.05.2015)   

 • Anunci de la convocatòria 

La sol·licitud a aquesta convocatòria s'ha de presentar a les oficines de la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, SAU Ctra. de Montcada, 789, 08227 Terrassa, o bé per correu electrònic a l'adreça: seleccio@funerariaterrassa.cat

 

 

Com et podem ajudar?


    INFORMACIÓ EN UN "CLIC"Verificació de documents signats digitalmentVerificació de documents signats digitalment

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ATENCIÓ AL CIUTADÀEscoltem les teves opinions