Contractacions laborals

Egarvia SA

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida de dos vigilants de zona blava i confecció de la borsa de treball de vigilants de zona blava (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Contractacions laborals  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/borses-de-treball )

 • Bases de la convocatòria 
 • Correcció errors materials de les bases 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses 
 • Publicació dels resultats de la fase de prova  
 • Acta final del procés selectiu
 • Acta definitiva del Tribunal 

 

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida d'un/a Cap de seccions - (Codi convocatòria: SECCIONS/16). 

 • Bases de la convocatòria 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses 
 • Resultats de la fase de prova 
 • Resultats de la fase de prova una vegada ateses les peticions de revisió d'examens 
 • Acta del Tribunal de selecció 
 • Acta final del procés, que ratifica l'acord adoptat en sessió del passat 16 setembre 

Eco-Equip SA

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida de dos/dues auxiliars administratius/ves i per a la confecció de la Borsa de treball de la mateixa categoria reservades a persones amb discapacitat. (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Borses de Treball  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/borses-de-treball )

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida de dos oficials de segona de taller i per a la confecció de la Borsa de treball de mecànics. (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Borses de Treball  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/borses-de-treball )

 • Bases de la convocatòria 
 • Acta de les persones admeses i excloses en el procés selectiu 
 • Acta de les persones proposades per a la contractació (*) 

(*) Les persones seleccionades hauran de realitzar, necessàriament, la revisió médica prèvia a la seva contractació indefinida.

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida de catorze peons i per a la confecció de la Borsa de treball de peons. (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Borses de Treball  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/borses-de-treball )

 • Bases de la convocatòria 
 • Relacio definitiva de persones admeses en el procés selectiu 
 • Relació definitiva de persones excloses del procés selectiu 
 • Relació provisional dels resultats de les proves selectives. Persones Aptes 
 • Relació provisional dels resultats de les proves selectives. Persones No Aptes 
 • Relació definitiva de persones admeses, pendent de realitzar la següent fase del procés selectiu consistent en la superació d'una revisió mèdica  . Més Informació 
 • Relació definitiva de persones no admeses  . Més Informació 

Tenint en compte l'acord de l'òrgan de selecció de data 22.06.2016, un cop rebuts els resultats de les proves mèdiques i valorades les reclamacions presentades en el termini obert a aquest efecte,  a continuació es publiquen les llistes definitives dels resultats de les proves selectives per a la contractació de peons de neteja per l'empresa municipal Eco-equip SAM corresponent a les persones que van realitzar les esmentades proves diferenciades entre les persones amb dret a contracte indefinit, les incloses en la borsa de treball i les que queden en situació de reserves:

 • Relació definitiva de persones amb dret a contracte indefinit 
 • Relació definitiva de persones incloses en la borsa de treball  
 • Relació definitiva de persones en situació de reserves 

 

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA

Contractació laboral indefinida d'un/a Conserge i per a la constitució de la corresponent borsa per a contractacions temporals  (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Borses de Treball  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/borses-de-treball)

 • Bases de la convocatòria
 • Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses 

Es concedeix un termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta llista, per esmenar, d'acord amb el previst a l'art. 71 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, els defectes que hagin causat la seva exclusió o els que s'hagin pogut produir per omissió o error. Aquestes esmenes s'hauran de presentar a les dependències de la SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA, SA (Plaça la Farinera núm.5, de Terrassa), en horari de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores.

Les persones admeses que no estiguin en possessió del certificat del nivell elemental B1 de català queden convocades per a la realització de la prova en el lloc, el dia i l'hora que es detallen a continuació. Per a la realització de la prova caldrà que els/les aspirants s'acreditin convenientment mitjançant DNI o permís de conduir.

Dia: 5 d'abril de 2017 (*)
Hora: 11h del matí (*)
Lloc: Vapor Universitari de Terrassa. C/Colom, 114. Primera planta. 08222-Terrassa (Aules del CNL)

(*) AVÏS IMPORTANT: Hi ha hagut un canvi de dia i hora per fer la prova de nivell elemental B1 de català. Inicialment la convocatòria era pel dia 21 de març de 2017 a les 11:30h.

Contractació laboral indefinida d'un/a Operador/a de càmera per als caps de setmana i festius.

 • Anunci de la convocatòria 
 • Resultats de la selecció 

 


  

Com et podem ajudar?


    INFORMACIÓ EN UN "CLIC"

Verificació de documents signats digitalment

Verificació de documents signats digitalment

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ATENCIÓ AL CIUTADÀEscoltem les teves opinions