Consorcis

 

Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona

En virtut de l'acord adoptat per la Junta de Govern de la Universitat Nacional d'Educació a Distància de data 13 de juliol de 1990, va ser concedida autorització prèvia per a la creació d'un Centre Associat a la UNED a Terrassa, el que va possibilitar que en data 28 de setembre de 1990, la UNED i l'Ajuntament de Terrassa (aquest últim en virtut de l'acord adoptat pel Ple municipal en data 27 de setembre de 1990), subscrivissin un conveni establint les bases per a la posta en marxa del Centre Associat així com per a la creació del patronat que havia de donar-li cobertura. Posteriorment, donat el creixement que va experimentar el Centre i la labor d'interès social que duia a terme tant a Terrassa com a la província de la Barcelona, es va considerar convenient per ambdues parts efectuar les actuacions necessàries perquè el Centre passés a integrar-se dins de la Xarxa Bàsica de Centres Associats de la UNED, subscrivint-se a aquest efecte en data 19 de desembre de 1994 un conveni entre la UNED i l'Ajuntament de Terrassa (aquest últim en virtut de l'acord de data 16 de desembre de 1994, que va ser ratificat pel Ple municipal en data 29 de desembre de 1994). Conveni, aquest darrer, vigent en l'actualitat, que contenia les estipulacions per a la creació del Consorci "Centre Associat de la UNED de Terrassa" com a entitat que assumiria el paper de titular del Centre, la determinació dels estatuts pels quals havia de regir-se, així com les determinacions que es van considerar oportunes per a la sostenibilitat i funcionament del mateix.

La posterior aprovació dels nous Estatuts de la UNED així com el nou Reglament Marc d'organització i Funcionament dels Centres Associats, d'una banda, i el continuat creixement que ha experimentat el Centre, tant quant al nombre d'estudiants com a la seva implantació territorial a la província de Barcelona, que ho ha fet amb una perspectiva de futur i establint un model multiseu integrat per les noves seus a Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi de Llobregat, i aules a Cornellà de Llobregat, Canet de Mar i Montmeló, van fan necessari un reflex estatutari que determinés les noves peculiaritats que han sorgit en el seu règim orgànic, funcional i econòmic. Per aquest motiu, en data 11 de maig de 2012, el Rector Magnífic de la Universitat Nacional d'Educació a Distància i l'Il•lm. Sr. Alcalde-President de la Corporació municipal van procedir a la signatura d'un conveni , que té per objecte tant l'al•ludida modificació dels vigents estatuts del Consorci, com l'adequació del Reglament de Règim Interior del Centre Associat, i l'establiment de les condicions i obligacions per al sosteniment del Consorci i de les seus i aules que integren el Centre Associat i, específicament l'existent a Terrassa.

En data 31 de maig de 2012, l'Excm. Ajuntament en Ple ratificà el conveni signat en data 11 de maig de 2012 pel Rector Magnífic de la Universitat Nacional d'Educació a Distància i l'Il•lm. Sr. Alcalde-President de la Corporació municipal,i que té per objecte la modificació dels Estatuts del Consorci del Centri Associat de la Uned a Terrassa, l'adequació del Reglament de Règim Interior del Centre Associat, i l'establiment de les condicions i obligacions per al sosteniment del Consorci i de les seus i aules que integren el Centre Associat i, específicament l'existent a Terrassa. També va aprovar els Estatuts del Consorci.

Representants de l'Ajuntament de Terrassa en els òrgans de govern del Consorci
En virtut dels acords adoptats per l'Excm. Ajuntament en Ple de data 24 de juny de 2015 està designat representant de l'Ajuntament de Terrassa en el Consorci:

 •  Sr. Amadeu Aguado i Moreno

Web de la UNED

Consorci Sanitari de Terrassa

Organisme format per la Generalitat, l'Ajuntament i la Fundació Sant Llàtzer, per gestionar l'Hospital de Terrassa i els centres d'atenció primària de Terrassa Nord, i els dels sectors centre i est instal·lats al complex de l'Hospital de Sant Llàtzer.

Representants de l'Ajuntament de Terrassa en els òrgans de govern del Consorci
Representen a l'Ajuntament de Terrassa, l'Il.lm. Sr. Alfredo Fernando Vega López, en virtut del Decret núm. 10396/2017, de 5 de desembre, i el Sr. Javier Lleonart Martínez, en virtut de l'acord del  Ple municipal de data 21 de juliol de 2016.

Web del Consorci Sanitari de Terrassa

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (CSC)

L'any 1984 es va constituir el Consorci Hospitalari de Catalunya, del que forma part l'Ajuntament de Terrassa, com una entitat local de base associativa d'institucions públiques i entitats privades sense ànim de lucre que operen en el sector salut a Catalunya i té com a objectiu la millora dels serveis i prestacions que s'ofereixen als ciutadans en l'àmbit de la salut i els serveis socials, promocionant l'equitat d'accés, l'eficàcia, l'efectivitat i l'eficiència i col·laborant en la defensa dels seus associats.

En data 3 d'abril de 2009 i 9 de juliol de 2009 la Junta General del Consorci va adoptar acords, que foren ratificats pel Ple municipal de l'Ajuntament de Terrassa en data 24 de setembre de 2009, pels quals es procedia a la modificació dels estatuts per tal d'ampliar les seves finalitats a l'àmbit dels serveis socials, i al canvi de denominació de l'entitat que actualment és Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

Representants de l'Ajuntament de Terrassa en els òrgans de govern del Consorci
A la Junta General del Consorci hi participa com a representant de l'Ajuntament la Sra. Eva Candela López, en virtut del Decret núm. 10396/2017, de 5 de desembre.

Consorci per a la Normalització Lingüística

Organisme format per la Generalitat i l'Ajuntament de Terrassa, amb l'objectiu d'estendre els coneixements i l'ús del català. Ofereix els serveis de formació (cursos de català per a adults i aula d'autoaprenentatge), assessorament (atenció de consultes, revisió de textos i drets lingüístics) i gestió lingüística per a empreses i organitzacions. 

Representants de l'Ajuntament de Terrassa en els òrgans de govern del Consorci
En virtut del Decret núm. 10396/2017, de 5 de desembre, representa a l'Ajuntament de Terrassa en el Consorci el Sr. Amadeu Aguado Moreno. 

Consorci Localret

LOCALRET és el Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies, format, en aquests moments, per 784 ajuntaments de tot el territori català (entre els quals Terrassa) que agrupen el 99% de la població de Catalunya, així com per les dues entitats municipalistes catalanes: l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.

En el futur immediat, els municipis hauran de determinar en quines condicions s'utilitzarà el territori per a la construcció de les noves xarxes de telecomunicacions, així com decidir les funcions i utilitats que haurien d'acomplir les noves tecnologies de la informació en el desenvolupament dels serveis públics, l'equilibri territorial i la qualitat de vida dels ciutadans. 

LOCALRET té la funció de fer sentir la veu dels municipis en aquells àmbits polítics i econòmics on es prenen decisions que afecten la legislació i l'ordenació de les telecomunicacions. Específicament, Localret representa els interessos dels municipis davant de les administracions de la Unió Europea, de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya en els processos d'aprovació de normativa sobre telecomunicacions que afectin les competències municipals en matèria urbanística, en la gestió dels espais públics o en l'àmbit fiscal, entre d'altres.

Cal destacar el paper de LOCALRET com a interlocutor davant els operadors de telecomunicacions, en tot allò que afecta els municipis consorciats, pel que fa al desenvolupament de les xarxes i dels serveis de telecomunicacions. En aquest sentit, la III Assemblea general de Localret, en la sessió realitzada l'any 1999, va adoptar l'acord de crear una nova eina de gestió en l'àmbit de la planificació i de la construcció de les noves infraestructures de telecomunicacions: Localret, Societat Anònima; un ens que es constitueix com a l'interlocutor dels ajuntaments pel que fa a la implantació de les noves xarxes davant el conjunt d'operadors que estenen infraestructures arreu del territori.

La voluntat dels ajuntaments de Catalunya es actuar d'una manera coordinada mitjançant una estructura que permeti la integració i la participació activa en la configuració d'aquest model de societat que, de ben segur, integrarà o discriminarà, en funció del domini en l'aplicació i l'ús de les noves tecnologies així com en el coneixement i selecció de la informació.

Representants de l'Ajuntament de Terrassa en els òrgans de govern del Consorci
En virtut del Decret núm. 10396/2017, de 5 de desembre, de l'Alcaldia-Presidència, representa a l'Ajuntament de Terrassa en el Consorci la Sra. Gracia García Matute. 

Consorci de Comunicació Local

L'any 1998, l'Ajuntament de Terrassa s'adheria al Consorci de Comunicació Local creat per la Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Entitat Emissores Municipals de Catalunya (EMUC), per a promoure les activitats de les emissores de ràdio municipal, tot produint i fomentant les seves programacions i, en general, promoure i col·laborar en totes les actvitats conduents al desenvolupament del món de la comunicació local.

Representants de l'Ajuntament de Terrassa en els òrgans de govern del Consorci
En virtut de l'acord de l'Ajuntament en Ple de data 24 de juny de 2015: 

 •  Sr. Jordi Flores Bornao

Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Fundat el 1946, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil es troba situat davant del Museu de Terrassa (Castell -Cartoixa de Vallparadís).

Les seves sales mostren la història del teixit i de la indumentària, des del segle III fins a l'actualitat: al Museu s'hi poden veure des de teixits coptes dels primers segles de l'era cristiana fins a teles del Mediterrani, la Xina, el Japó, l'Índia, Amèrica... També conté una col.lecció de vestuari civil i religiós dels segles XVII-XX i col.leccions de moda contemporànies.

Es poden visitar les sales següents: Procés tèxtil, Introducció al tèxtil, Teixits d'Egipte i Breu història del teixit i la indumentària. Al primer pis hi ha la sala d'exposicions temporals.

Des del 1997 es pot consultar el Banc d'Imatges, que conté la informació dels fons propis del Centre perquè siguin accessibles amb més rapidesa i facilitat. El client pot consultar-los i pot escollir els que li convingui per a emportar-se'n una reproducció impresa o un CD, fer-ne una reserva temporal per a treballar-hi en exclusiva de cara al disseny de les seves col.leccions, o bé demanar l'accés directe a l'original.

Està previst que, a mig termini, el Banc sigui també un punt d'intercanvi d'informació amb altres centres similars arreu d'Europa.

Representants de l'Ajuntament de Terrassa en els òrgans de govern del Consorci
L'Alcalde de Terrassa ostenta la vice-presidència del Consell General del Consorci. Per altra banda el Consell General s'integra amb quatre vocals en representació de l'Ajuntament, i la Comissió Executiva s'integra amb dos vocals en representació de l'Ajuntament de Terrassa designats d'entre els que formin part del Consell General. Actualment, en virtut del Decret núm. 10396/2017, de 5 de desembre, de l'Alcaldia-Presidència, la  representació de l'Ajuntament de Terrassa en el Consorci, recau en les següents persones:

- Consell General (4 vocals)

 • Sr. Amadeu Aguado i Moreno
 • Sr. Adrián Sánchez Morales
 • Sr. Xavier Matilla Ayala
 • Sr. Alejandro Rodíguez Ulloa

- Comissió Executiva (2 vocals)

 • Sr. Amadeu Aguado i Moreno
 • Sr. Alejandro Rodíguez Ulloa

 

Consorci Centre Català del Plàstic

L'any 1993, es va constituir el Consorci del Centre Català del Plàstic, del qual forma part l'Ajuntament de Terrassa, per a contribuir a la millora de la competitivitat del sector mitjançant l'estudi de mètodes i aplicacions industrials del plàstic, per a la prestació de serveis a la indústria auxiliar, de maquinària, de primeres matèries i transformats plàstics, l'elaboració i la difusió d'estudis generals i sectorials de matèries científiques i tècniques relacionades amb els materials plàstics i amb els processos de transformació, i també per acollir i promoure en el seu si el debat i la discussió sobre els temes i les propostes d'interès per al sector.

Representants de l'Ajuntament de Terrassa en els òrgans de govern del Consorci
En virtut del Decret núm. 10396/2017, de 5 de desembre, de l'Alcaldia-Presidència, la representació de l'Ajuntament de Terrassa en el Consorci, recau en les següents persones:

 • Sr. Amadeu Aguado i Moreno
 • Sr. Adrián Sánchez Morales

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental

L'Ajuntament en Ple va acordar adherir-se al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental el 26 de maig de 2005

Representants de l'Ajuntament de Terrassa en els òrgans de govern del Consorci
En virtut de l'acord de l'Excm. Ajuntament en Ple, de data 24 de juny de 2015, representa l'Ajuntament de Terrassa en el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental el Tinent d'Alcalde Sr. Marc Armengol i Puig. 

Consorci per a l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental

El dia 26 de juliol de 2006, es va constituir el Consorci per a l'ocupació i la promoció econòmica del Vallés Occidental, integrat per la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès,, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant LLorenc Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, la Diputació de Barcelona, les organitzacions patronals Consell Intersectorial d'Empresaris de Sabadell i Comarca (CIESC) i Confederació Empresarial de la Comarca de Terrassa (CECOT), la Unió General de Treballadors, representada per la Unió General de Treballadors de Catalunya, i la confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, representada per Comissions Obreres del Vallès Occidental. El seus objectius són:

 • El foment i desenvolupament dels programes, serveis i actuacions adreçats a millorar l'ocupabilitat i qualificació de les persones, l'anàlisi de la problemàtica i les necessitats en aquests àmbits, així com la programació, gestió, justificació i avaluació de les activitats a desenvolupar per tal de donar-hi resposta.
 • La promoció econòmica, el desenvolupament territorial i la millora de l'entorn competitiu per a les empreses i les activitats econòmiques.
 • La cooperació de totes les entitats consorciades i el suport a les entitats, empreses i institucions que hi col·laboren per assolir una més gran eficàcia, transparència i eficiència en el desenvolupament de les polítiques públiques esmentades en els apartats anteriors.

Representants de l'Ajuntament de Terrassa en els òrgans de govern del Consorci
Per acord del Ple Municipal de data 24 de juny de 2015 ha estat designat representant de l'Ajuntament de Terrassa en el Consorci, en procés de liquidació, el Sr Amadeu Aguado i Moreno

Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació de Terrassa - Vallès Oest

La Televisió Digital és un sistema de difusió del senyal de televisió que utilitza la tecnologia digital per a la transmissió de la imatge, el so i serveis interactius o d'accés a la societat de la informació. Aquesta transmissió es pot efectuar per cable, per satèl•lit o per ones terrestres. En aquest últim cas, s'utilitzen els mateixos centres emissors i les mateixes antenes que la televisió terrestre convencional. És el que anomenem Televisió Digital Terrestre (TDT).

La TDT comporta també la millora de la qualitat en la imatge i el so, formats avançats d'àudio i vídeo, la possibilitat de rebre nous serveis interactius o d'accés a la societat de la informació i gratuïtat.

La TDT, a diferència de les plataformes digitals per satèl•lit o cable, és en règim obert, és a dir no caldrà subscriure's, ni pagar cap quota, atès que les emissions són totalment gratuïtes.

En els propers anys, la Televisió Digital Terrestre (TDT) substituirà a la televisió analògica convencional que tots coneixem. La data d'apagada analògica està fixada a nivell estatal el 3 d'abril del 2010. A Catalunya, aquest procés tindrà lloc de manera gradual entre el 2007 i finals del 2009.

En l'àmbit local, la regulació del règim jurídic transitori de les televisions locals per ones terrestres s'estableix a través del Decret 15/2003, de 8 de gener i el Decret 123/2003, de 13 de maig, de modificació del Decret 15/2003. Mitjançant aquest Decret, es pretén definir el règim jurídic de la televisió local a Catalunya, davant la perspectiva de la futura transició dels serveis de televisió terrestre cap a la tecnologia digital.

En funció de les previsions existents en el Decret referenciat anteriorment, en data 4 d'octubre de 2005, en el DOGC núm. 4482, es procedia a la publicació de la Resolució PRE/2804/2005, per la qual es donà publicitat a l'acord del Govern pel qual s'establia el procediment de concessió de programes de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les demarcacions que estableix el Pla tècnic nacional vigent de la televisió digital local i el règim jurídic d'aquestes.

El dia 16 de maig de 2006, el DOGC publicà la Resolució PRE/1446/2006, de 9 de maig, donant publicitat als acords de la Comissió de Govern de Política Institucional pels quals s'atorga la concessió per a la prestació de servei de televisió digital local corresponent al programa núm. 2 del canal múltiple 45 amb referència TL12B, previst al Pla tècnic nacional, aprovat pel Reial Decret 439/2004, de 12 de març, i modificat mitjançant el Reial decret 2268/2004, de 3 de desembre, als ajuntaments de Terrassa, Matadepera i Viladecavalls.

Un cop en disposició de la concessió a la qual s'ha fet referència al paràgraf anterior, i que permet una gestió directa i compartida entre diversos ajuntaments, d'un programa dins el servei de televisió digital local, els ajuntaments de Matadepera, Viladecavalls i Terrassa varen aprovar, respectivament, el conveni de col•laboració interadministrativa per a l'establiment d'una relació de cooperació consensuada per a la gestió directa i compartida del programa de televisió digital local pública, mitjançant la creació del "Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació Terrassa – Vallès Oest

Representants de l'Ajuntament de Terrassa en els òrgans de govern del Consorci
Per acord de l'Excm. Ajuntament en Ple de data 24 de juny de 2015 i 24 de setembre de 2015 es designaren representants titulars següents:

 • l'Il.lm. Sr. Jordi Ballart i Pastor
 • Sr. Isaac Albert i Agut
 

Consorci Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de Terrassa

Per acord del Ple municipal de data 30 d'octubre de 2008 es va aprovar la creació del Consorci Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de Terrassa, participat per la Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació Politècnica de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa, per al sosteniment i la gestió de centres i/o titulacions docents d'ensenyament superior de titularitat pròpia o de les entitats consorciades, d'acord amb la normativa vigent, i la seva integració, si escau, en el sistema universitari públic de Catalunya.

Representants de l'Ajuntament de Terrassa en els òrgans de govern del Consorci
En virtut del Decret núm. 10396/2017, de 5 de desembre, representen a l'Ajuntament de Terrassa en el Consell de Govern del Consorci els membres electes que seguidament s'indiquen:

 • l'Il.lm. Alfredo Fernando Vega López, Alcalde-President
 • Sr. Adrián Sánchez Morales
 

Consorci de Turisme del Vallès Occidental

Per acord de l'Excm. Ajuntament en Ple de data 31 de gener de 2013 s'acordà elevar a definitiva l'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa al Consorci de Turisme del Vallès Occidental, l'objecte del qual és contribuir a millorar la qualitat de vida de la població, incrementant el creixement econòmic i el desenvolupament turístic de la comarca, d'una forma sostenible amb els recursos naturals i els valors socio-culturals.

Representants de l'Ajuntament de Terrassa en els òrgans de govern del Consorci
En virtut del Decret núm. 10396/2017, de 5 de desembre, representa a l'Ajuntament de Terrassa en el Consorci el Regidor-delegat en matèria de Turisme Sr. Amadeu Aguado Moreno.

 

 

Com et podem ajudar?

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"

Verificació de documents signats digitalment

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ATENCIÓ AL CIUTADÀEscoltem les teves opinions