Consorcis

 

        Consorcis Representants  de l'Ajuntament de Terrassa designats i designades en els òrgans de govern 
• Consorci universitari centre associat a la UNED de la província de Barcelona ⇒Amadeu Aguado i Moreno
• Consorci Sanitari de Terrassa

⇒ Jordi Ballart i Pastor, designat també Vicepresident del Consell de Govern del Consorci Sanitari de Terrassa.

⇒ Mónica Polo Rubia

• Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (CSC) ⇒ Mónica Polo Rubia
• Consorci per a la Normalització Llingüística ⇒ Teresa Ciurana i Satlari
• Consorci Localret ⇒ Ona Martínez Viñas
• Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Consell general

⇒Jordi Ballart i Pastor, També exercirà la vicepresidència del Consorci.

⇒ Josep Forn i Cadafalch

⇒ Rosa Boladeras Domingo

⇒ Núria Marín Garcia

Comissió executiva

⇒ Jordi Ballart i Pastor. També exercirà la vicepresidència del Consorci.

⇒ Josep Forn i Cadafalch

⇒ Rosa Boladeras Domingo

• Consorci Centre Català del Plàstic

⇒ Isaac Albert i Agut

⇒ Josep Forn i Cadafalch

• Consorci per a la Gestio de Residus del Vallès Occidental ⇒ Lluïsa Melgares Aguirre
• Consorci Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia de Tersassa

⇒ Jordi Ballart i Pastor. També exercirà la vicepresidència del Consorci.

⇒ Josep Forn i Cadafalch

• Consorci de Turisme del Vallès Occidental ⇒ Amadeu Aguado Moreno
• Consell Rector del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ⇒ Rosa Boladeras Domingo

 

 

Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona

En virtut de l'acord adoptat per la Junta de Govern de la Universitat Nacional d'Educació a Distància de data 13 de juliol de 1990, va ser concedida autorització prèvia per a la creació d'un Centre Associat a la UNED a Terrassa, el que va possibilitar que en data 28 de setembre de 1990, la UNED i l'Ajuntament de Terrassa (aquest últim en virtut de l'acord adoptat pel Ple municipal en data 27 de setembre de 1990), subscrivissin un conveni establint les bases per a la posta en marxa del Centre Associat així com per a la creació del patronat que havia de donar-li cobertura. Posteriorment, donat el creixement que va experimentar el Centre i la labor d'interès social que duia a terme tant a Terrassa com a la província de la Barcelona, es va considerar convenient per ambdues parts efectuar les actuacions necessàries perquè el Centre passés a integrar-se dins de la Xarxa Bàsica de Centres Associats de la UNED, subscrivint-se a aquest efecte en data 19 de desembre de 1994 un conveni entre la UNED i l'Ajuntament de Terrassa (aquest últim en virtut de l'acord de data 16 de desembre de 1994, que va ser ratificat pel Ple municipal en data 29 de desembre de 1994). Conveni, aquest darrer, vigent en l'actualitat, que contenia les estipulacions per a la creació del Consorci "Centre Associat de la UNED de Terrassa" com a entitat que assumiria el paper de titular del Centre, la determinació dels estatuts pels quals havia de regir-se, així com les determinacions que es van considerar oportunes per a la sostenibilitat i funcionament del mateix.

La posterior aprovació dels nous Estatuts de la UNED així com el nou Reglament Marc d'organització i Funcionament dels Centres Associats, d'una banda, i el continuat creixement que ha experimentat el Centre, tant quant al nombre d'estudiants com a la seva implantació territorial a la província de Barcelona, que ho ha fet amb una perspectiva de futur i establint un model multiseu integrat per les noves seus a Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi de Llobregat, i aules a Cornellà de Llobregat, Canet de Mar i Montmeló, van fan necessari un reflex estatutari que determinés les noves peculiaritats que han sorgit en el seu règim orgànic, funcional i econòmic. Per aquest motiu, en data 11 de maig de 2012, el Rector Magnífic de la Universitat Nacional d'Educació a Distància i l'Il•lm. Sr. Alcalde-President de la Corporació municipal van procedir a la signatura d'un conveni , que té per objecte tant l'al•ludida modificació dels vigents estatuts del Consorci, com l'adequació del Reglament de Règim Interior del Centre Associat, i l'establiment de les condicions i obligacions per al sosteniment del Consorci i de les seus i aules que integren el Centre Associat i, específicament l'existent a Terrassa.

En data 31 de maig de 2012, l'Excm. Ajuntament en Ple ratificà el conveni signat en data 11 de maig de 2012 pel Rector Magnífic de la Universitat Nacional d'Educació a Distància i l'Il•lm. Sr. Alcalde-President de la Corporació municipal,i que té per objecte la modificació dels Estatuts del Consorci del Centri Associat de la Uned a Terrassa, l'adequació del Reglament de Règim Interior del Centre Associat, i l'establiment de les condicions i obligacions per al sosteniment del Consorci i de les seus i aules que integren el Centre Associat i, específicament l'existent a Terrassa. També va aprovar els Estatuts del Consorci.

Web de la UNED

 

Consorci Sanitari de Terrassa

Organisme format per la Generalitat, l'Ajuntament i la Fundació Sant Llàtzer, per gestionar l'Hospital de Terrassa i els centres d'atenció primària de Terrassa Nord, i els dels sectors centre i est instal·lats al complex de l'Hospital de Sant Llàtzer.

Web del Consorci Sanitari de Terrassa

 

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (CSC)

L'any 1984 es va constituir el Consorci Hospitalari de Catalunya, del que forma part l'Ajuntament de Terrassa, com una entitat local de base associativa d'institucions públiques i entitats privades sense ànim de lucre que operen en el sector salut a Catalunya i té com a objectiu la millora dels serveis i prestacions que s'ofereixen als ciutadans en l'àmbit de la salut i els serveis socials, promocionant l'equitat d'accés, l'eficàcia, l'efectivitat i l'eficiència i col·laborant en la defensa dels seus associats.

En data 3 d'abril de 2009 i 9 de juliol de 2009 la Junta General del Consorci va adoptar acords, que foren ratificats pel Ple municipal de l'Ajuntament de Terrassa en data 24 de setembre de 2009, pels quals es procedia a la modificació dels estatuts per tal d'ampliar les seves finalitats a l'àmbit dels serveis socials, i al canvi de denominació de l'entitat que actualment és Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

 

Consorci per a la Normalització Lingüística

Organisme format per la Generalitat i l'Ajuntament de Terrassa, amb l'objectiu d'estendre els coneixements i l'ús del català. Ofereix els serveis de formació (cursos de català per a adults i aula d'autoaprenentatge), assessorament (atenció de consultes, revisió de textos i drets lingüístics) i gestió lingüística per a empreses i organitzacions. 

 

Consorci Localret

LOCALRET és el Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies, format, en aquests moments, per 784 ajuntaments de tot el territori català (entre els quals Terrassa) que agrupen el 99% de la població de Catalunya, així com per les dues entitats municipalistes catalanes: l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.

En el futur immediat, els municipis hauran de determinar en quines condicions s'utilitzarà el territori per a la construcció de les noves xarxes de telecomunicacions, així com decidir les funcions i utilitats que haurien d'acomplir les noves tecnologies de la informació en el desenvolupament dels serveis públics, l'equilibri territorial i la qualitat de vida dels ciutadans. 

LOCALRET té la funció de fer sentir la veu dels municipis en aquells àmbits polítics i econòmics on es prenen decisions que afecten la legislació i l'ordenació de les telecomunicacions. Específicament, Localret representa els interessos dels municipis davant de les administracions de la Unió Europea, de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya en els processos d'aprovació de normativa sobre telecomunicacions que afectin les competències municipals en matèria urbanística, en la gestió dels espais públics o en l'àmbit fiscal, entre d'altres.

Cal destacar el paper de LOCALRET com a interlocutor davant els operadors de telecomunicacions, en tot allò que afecta els municipis consorciats, pel que fa al desenvolupament de les xarxes i dels serveis de telecomunicacions. En aquest sentit, la III Assemblea general de Localret, en la sessió realitzada l'any 1999, va adoptar l'acord de crear una nova eina de gestió en l'àmbit de la planificació i de la construcció de les noves infraestructures de telecomunicacions: Localret, Societat Anònima; un ens que es constitueix com a l'interlocutor dels ajuntaments pel que fa a la implantació de les noves xarxes davant el conjunt d'operadors que estenen infraestructures arreu del territori.

La voluntat dels ajuntaments de Catalunya es actuar d'una manera coordinada mitjançant una estructura que permeti la integració i la participació activa en la configuració d'aquest model de societat que, de ben segur, integrarà o discriminarà, en funció del domini en l'aplicació i l'ús de les noves tecnologies així com en el coneixement i selecció de la informació.

 

Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Fundat el 1946, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil es troba situat davant del Museu de Terrassa (Castell -Cartoixa de Vallparadís).

Les seves sales mostren la història del teixit i de la indumentària, des del segle III fins a l'actualitat: al Museu s'hi poden veure des de teixits coptes dels primers segles de l'era cristiana fins a teles del Mediterrani, la Xina, el Japó, l'Índia, Amèrica... També conté una col.lecció de vestuari civil i religiós dels segles XVII-XX i col.leccions de moda contemporànies.

Es poden visitar les sales següents: Procés tèxtil, Introducció al tèxtil, Teixits d'Egipte i Breu història del teixit i la indumentària. Al primer pis hi ha la sala d'exposicions temporals.

Des del 1997 es pot consultar el Banc d'Imatges, que conté la informació dels fons propis del Centre perquè siguin accessibles amb més rapidesa i facilitat. El client pot consultar-los i pot escollir els que li convingui per a emportar-se'n una reproducció impresa o un CD, fer-ne una reserva temporal per a treballar-hi en exclusiva de cara al disseny de les seves col.leccions, o bé demanar l'accés directe a l'original.

Està previst que, a mig termini, el Banc sigui també un punt d'intercanvi d'informació amb altres centres similars arreu d'Europa.

 

Consorci Centre Català del Plàstic

L'any 1993, es va constituir el Consorci del Centre Català del Plàstic, del qual forma part l'Ajuntament de Terrassa, per a contribuir a la millora de la competitivitat del sector mitjançant l'estudi de mètodes i aplicacions industrials del plàstic, per a la prestació de serveis a la indústria auxiliar, de maquinària, de primeres matèries i transformats plàstics, l'elaboració i la difusió d'estudis generals i sectorials de matèries científiques i tècniques relacionades amb els materials plàstics i amb els processos de transformació, i també per acollir i promoure en el seu si el debat i la discussió sobre els temes i les propostes d'interès per al sector.

 

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental

L'Ajuntament en Ple va acordar adherir-se al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental el 26 de maig de 2005

 

Consorci Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de Terrassa

Per acord del Ple municipal de data 30 d'octubre de 2008 es va aprovar la creació del Consorci Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de Terrassa, participat per la Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació Politècnica de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa, per al sosteniment i la gestió de centres i/o titulacions docents d'ensenyament superior de titularitat pròpia o de les entitats consorciades, d'acord amb la normativa vigent, i la seva integració, si escau, en el sistema universitari públic de Catalunya.

 

Consorci de Turisme del Vallès Occidental

Per acord de l'Excm. Ajuntament en Ple de data 31 de gener de 2013 s'acordà elevar a definitiva l'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa al Consorci de Turisme del Vallès Occidental, l'objecte del qual és contribuir a millorar la qualitat de vida de la població, incrementant el creixement econòmic i el desenvolupament turístic de la comarca, d'una forma sostenible amb els recursos naturals i els valors socio-culturals.

 

Consell Rector del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

La gènesi de l'actual Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya és una vella aspiració catalana. L'Associació d'Enginyers, que n'impulsà la creació a partir de 1976, ja ho havia intentat a finals del segle passat.

La Generalitat Republicana va signar una ordre per crear un museu que donés a conèixer la industrialització de Catalunya.

La Guerra Civil i la dictadura posterior del general Franco van estroncar el projecte, que va romandre oblidat fins els anys setanta. En aquesta època, l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya va recuperar la iniciativa de fundar un museu de ciència i tècnica i, el 1979, van constituir l'Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya amb la voluntat d'aplegar esforços per a la creació del Museu i preservar els béns del patrimoni industrial.

L'any 1982, el Departament de Cultura de la Generalitat va assumir el projecte i el 1983 va comprar la fàbrica Aymerich, Amat i Jover, antic vapor tèxtil llaner de Terrassa, amb la finalitat de convertir-lo en la seu del museu.

La Llei de Museus de 2 de novembre de 1990, el va declarar Museu Nacional i el va constituir com a entitat autònoma.

L'objectiu general del mNACTEC és fomentar el coneixement de la història de la ciència, de la tècnica i del procés d'industrialització de Catalunya, així com també dels processos productius a la societat.

 

 

 

Com et podem ajudar?