Comissions Especials d'Enquesta o Investigació

PÀGINA EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ

 

El Ple de la Corporació pot constituir Comissions Especials d'Enquesta o Investigació en els casos que estimi oportú, a proposta d'una tercera part del nombre legal de regidors, o de l'Alcaldia-Presidència, aprovada per majoria simple.

En cas d'urgència, l'Alcaldia-Presidència podrà constituir una Comissió Especial, i en donarà compte a la Junta de Portaveus en el termini de vint-i-quatre hores hàbils, i al primer Ple que es celebri.

En aquestes Comissions de caràcter especial, hi seran representats tots el grups polítics municipals.

       

 

 

Denominació

COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA

 

Competències

Les previstes legalment en matèria específica i concreta de transparència i accés a la informació pública, i totes aquelles que la pròpia Comissió consideri oportunes en aquest àmbit per tal de garantir la màxima transparència en l'actuació municipal.

Nombre de

components

Set membres titulars, un de cada Grup Polític Municipal.

Podran assistir a les sessions de la Comissió els suplents dels membres de la mateixa, i aquells/es regidors/res a qui es requereixi en atenció als assumptes a tractar.

Sistema de vot

Ponderat

Membres integrants

Grup Municipal

Titular

Suplents indistints

PSC-CP

JAVIER GARCÍA ROMERO

resta de membres del grup municipal

TeC-E

MARTA MUNTANYOLA PABLO

resta de membres del grup municipal

ERC-MES

CARLES CABALLERO I PEÑA

resta de membres del grup municipal

PDeCAT

MERITXELL LLUÍS I VALL

resta de membres del grup municipal

Ciutadans

DAVID AGUINAGA ABAD

resta de membres del grup municipal

Candidatura d'Unitat Popular

MARC MEDINA MAÑAS
(President-Delegat)

-----

Partit Popular Català

 

ALEJANDRO RODRÍGUEZ ULLOA

 

 

-----

 

Sessions de l'any 2019

Sessions de l'any 2018   

Sessions de l'any 2017   

Sessions de l'any 2016                                        

Sessions de l'any 2015

Com et podem ajudar?