Comissió Especial de Comptes

       

Denominació

COMISSIÓ  ESPECIAL DE COMPTES

 

D'acord amb el que disposen els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, 212.2 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i l'article 58 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, els comptes anuals de la Corporació seran sotmesos a l'informe de la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament que estarà constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la Corporació.

Nombre de components

 

Cinc membre titulars, un de cada Grup Polític Municipal.

Podran assistir a les sessions de la Comissió les persones suplents dels membres de la mateixa, i aquelles i aquells regidors i regidores a qui es requereixi en atenció als assumptes a tractar

 

Sistema de vot

 

Ponderat

 

Grup Municipal

 

Vocal Titular

 

Vocal suplent

Tot per Terrassa

Sra. Núria Marín García

altre indistint

PSC-CP

Sr. Alfredo Vega López

altre indistint

ERC-MES

Sr. Isaac Albert i Agut

altre indistint

Ciutadans

Sr. Javier González Delgado

altre indistint

Junts per Terrassa

Sr. Miquel Sàmper Rodríguez

altre indistint

 

 

► Sessions de l'any 2021

► Sessions de l'any 2020

Com et podem ajudar?