Comissió de Transparència. Mandat 2019-2023

La Comissió de Transparència, òrgan obligatori de l'organització municipal constituït amb l'objectiu de garantir i fer efectiva la màxima transparència en l'actuació municipal, i que és competent per fer el seguiment de l'actuació municipal en matèria específica i concreta de transparència i accés  a la informació pública, i dictaminar aquelles propostes que en aquest  àmbit hagin de ser sotmeses a la consideració del Ple municipal, estarà integrada pels membres que seguidament s'indiquen:

 

       

Denominació

COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA

Nombre de

components

La presidència de la Comissió de Transparència recaurà de forma rotativa en els seus membres que no exerceixin funcions de govern, amb un repartiment equitatiu dels periodes dins del mandat corporatiu.

Sistema de vot

Ponderat

Membres integrants

Grup Municipal

Titular

Vocal suplent

Tot per Terrassa

Sra. Núria Marín García

altre indistint

PSC-CP

Sr. Javier Garcia Romero

altre indistint

ERC-MES

Sra. Ona Martínez Viñas

altre indistint

Ciutadans

Sra. Isabel Martínez Comas

altre indistint

Junts per Terrassa

Sra. Meritxell Lluís i Vall

altre indistint

 

► Sessions de l'any 2021

► Sessions de l'any 2020

 Sessions de l'any 2019     

► Comissió de transparència. Mandat 2015-2019                                  

 

Com et podem ajudar?