Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert

       

Denominació

COMISSIÓ  INFORMATIVA SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

Competències

Les previstes legalment en matèria de: Serveis Econòmics, Organització i Recursos Humans, Estructura Territorial, Districtes i Equipaments, Gestió Tributària i Recaptació, Serveis Jurídics,, Transparència i Qualitat, Tecnologia, Contractació, Patrimoni, Atenció Ciutadana i Serveis Funeraris i Cementiri, així com aquelles altres actuacions la tramitació de les quals requerixi de dictamen previ de comissió informativa i no estiguin atribuïdes a altres comissions de forma específica.

Nombre de components

 Cinc membre titulars, un de cada Grup Polític Municipal.

Podran assistir a les sessions de la Comissió les persones suplents dels membres de la mateixa, i aquelles i aquells regidors i regidores a qui es requereixi en atenció als assumptes a tractar

Sistema de vot

Ponderat

Membres integrants

Grup Municipal

Titular

Vocal suplent

Tot per Terrassa

Sra. Núria Marín García

altre indistint

PSC-CP

Sr. Alfredo Vega López

altre indistint

ERC-MES

Sr. Isaac Albert i Agut

altre indistint

Ciutadans

Sr. Javier González Delgado

altre indistint

Junts per Terrassa

Vacant

altre indistint

 

Sessions de l'any 2020

 Sessions de l'any 2019     

                           

 

Com et podem ajudar?