Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert

       

Denominació

COMISSIÓ  INFORMATIVA SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

Competències

Les previstes legalment en matèria de: Serveis Econòmics, Organització i Recursos Humans, Estructura Territorial, Districtes i Equipaments, Gestió Tributària i Recaptació, Serveis Jurídics,, Transparència i Qualitat, Tecnologia, Contractació, Patrimoni, Atenció Ciutadana i Serveis Funeraris i Cementiri, així com aquelles altres actuacions la tramitació de les quals requerixi de dictamen previ de comissió informativa i no estiguin atribuïdes a altres comissions de forma específica.

Nombre de components

 Cinc membre titulars, un de cada Grup Polític Municipal.

Podran assistir a les sessions de la Comissió les persones suplents dels membres de la mateixa, i aquelles i aquells regidors i regidores a qui es requereixi en atenció als assumptes a tractar

Sistema de vot

Ponderat

Membres integrants

Grup Municipal

Titular

Vocal suplent

Tot per Terrassa

Sra. Núria Marín García

altre indistint

PSC-CP

Sr. Alfredo Vega López

altre indistint

ERC-MES

Sr. Isaac Albert i Agut

altre indistint

Ciutadans

Sr. Javier González Delgado

altre indistint

Junts per Terrassa

Vacant

altre indistint

 

Sessions de l'any 2021

Sessions de l'any 2020

 Sessions de l'any 2019     

                           

 

Com et podem ajudar?