Comissions Informatives. Mandat 2015-2019


D'acord amb el que preveu l'article 8 i concordants de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per acord del Ple municipal de data 25 de juny de 2015 es van constituir les comissions informatives que seguidament es concretaran, a les que correspon l'estudi i el dictamen previs dels assumptes que s'han de sotmetre a la decisió del Ple o de la Junta de Govern quan actuï per delegació d'aquest. Aquestes comissions informatives estan integrades pels membres que en cada cas s'indicaran, que han estat nomenats per Decrets d'Alcaldia núm. 5977/2015, de 3 de juliol, i 6453/2015, de 14 de juliol, prèvia designació per part dels respectius grups polítics municipals.

 

Per acord del Ple municipal adoptat en data 25 de juny de 2015, totes les comissions informatives seran obertes de tal manera que hi podrà assistir tota la ciutadania i es tancaran al públic estrictament en aquells punts que la normativa vigent així ho estableixi.

 

Tot seguit es detallen les comissions informatives de caràcter permanent de l'Ajuntament de Terrassa:

 

► Comissió Informativa de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat

► Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació

► Comissió Informativa de Drets Socials i Serveis a les Persones

► Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert

► Comissió Informativa de Societats Municipals i Ens participats

► Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

► Comissió Informativa Especial en Matèria de Transparència

 

 

 

 

   

 

Com et podem ajudar?