Comissió Informativa de Drets Socials

       

Denominació

COMISSIÓ  INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS

Competències

Les previstes legalment en matèria de: Polítiques de Gènere, LGTBI+, Serveis Socials i Ocupació, Habitatge Social, Solidaritat i Cooperació, Ciutadania i Convivència, Salut, Capacitats Diverses, Benestar Animal, Normalització Lingüística.

Nombre de components

 Cinc membre titulars, un de cada Grup Polític Municipal.

Podran assistir a les sessions de la Comissió les persones suplents dels membres de la mateixa, i aquelles i aquells regidors i regidores a qui es requereixi en atenció als assumptes a tractar

Sistema de vot

Ponderat

Membres integrants

Grup Municipal

Titular

Vocal suplent

Tot per Terrassa

Sr. Noel Duque Alarcón

altre indistint

PSC-CP

Sra. Eva Candela López

altre indistint

ERC-MES

Sra. Teresa Ciurana i Satlari

altre indistint

Ciutadans

Sra. Isabel Martínez Comas

altre indistint

Junts per Terrassa

Sra. Meritxell Lluís i Vall

altre indistint

 

Sessions de l'any 2021

Sessions de l'any 2020

 Sessions de l'any 2019     

                           

 

Com et podem ajudar?