Catàleg de tràmits

  • Autorització ambiental integrada

    Sol·licitud d'autorització a la Generalitat de Catalunya per a l'obertura, modificació i/o ampliació de les activitats, instal·lacions i establiments inclosos en l'annex I.1, I.2.a), I.2.b) i I.3 de la Llei 20/2009 (LPCAA)

  • Baixa definitiva de vehicles a trànsit

    Baixa definitiva al Registre de la Direcció General de Trànsit que es tramita per retirada de turismes, ciclomotors i motocicletes de la circulació al final de la seva vida útil.

  • BiciRegistre

    Sistema de registre de biclicletes per promoure la seguretat dels usuaris de la bicicleta

  • Bústia de consultes, suggeriments i queixes

    Voleu comunicar alguna cosa a l'Ajuntament? Feu-nos arribar la vostra pregunta, el vostre suggeriment o la vostra queixa. L'Ajuntament us atendrà amb la màxima rapidesa per telèfon o correu electrònic.

  • Certificat de Béns

    Certificat sobre els béns pels quals tributa un/a ciutadà/na a l'Ajuntament de Terrassa

  • Certificat de règim urbanístic

    Sol·licitud de certificat sobre l'aprofitament urbanístic i de les determinacions urbanístiques aplicables a una o unes finques concretes.

  • Comunicació d'activitat recreativa

    Comunicació a l'Ajuntament de l'obertura, modificació o ampliació d'una activitat recreativa o espectacle públic que pot generar afectacions ambientals, de seguretat i salut, i per tant, requereix necessàriament la intervenció d'un tècnic competent.

  • Comunicació prèvia ambiental municipal

    Comunicació per a l'obertura d'activitats, instal·lacions o establiments incloses a l'Annex III de la Llei 20/2009, que per les seves característiques poden produir afectacions de tipus ambientals, de seguretat i de salut que suposin risc per a les persones i els béns i fan necessària la intervenció d'un tècnic

  • Comunicació prèvia d'obres

    Comunicació prèvia a la realització de petites obres: treballs a l'interior d'habitatges, enjardinaments, arranjaments de façana, reparacions puntuals de cobertes i terrats, instal·lació de tendals i similars

  • Cuidem Terrassa: avisar d'una incidència

    Canal de comunicació per avisar d'incidències en el manteniment d'elements urbans: bancs, pilons, fonts, jocs infantils, hidrants, contenidors, zones verdes, senyalització viària, semàfors, mobles abandonats, etc.

  • Declaració responsable d'alta d'habitatge d'ús turístic

    Tramitació per a la posada en funcionament d'un habitatge d'ús turístic, que són aquells que cedeix la propietat a tercers de forma reiterada i a canvi d'uns prestació econòmica, per a una estada de temporada en condicions d'immediata disponibilitat.

  • Instal·lació, trasllat o retirada de mobiliari urbà i arbrat

    Tràmit per presentar suggeriments sobre la instal·lació de nous elements de mobilliari urbà (bancs, jocs, infantils, hidrants, fonts, arbrat, plaques de noms de carrer, etc.), el seu trasllat a un altre emplaçament o la seva retirada de l'espai públic

  • Llicència ambiental municipal

    Sol·licitud de llicència per a l'obertura, modificació o ampliació d'una activitat inclosa a l'Annex II de la Llei 20/2009

  • Qüestionari d'obres

    Preguntes guiades per conèixer qui tipus de comunicació o llicència cal sol·licitar per inicar obres (compatible només amb Google Chrome)

  • Targeta T-Blanca

    La targeta T-Blanca permet fer més accessible el transport públic a tots el ciutadans i ciutadanes, especialment als col·lectius més vulnerables com la gent gran i les persones amb discapacitat

  • Troballes

    Comunicació, entrega i consulta sobre objectes perduts

  • Turisme de reunions

    Sol·licitud d'informació i assessorament turístic a les empreses per organitzar esdeveniments.

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ