Catàleg de tràmits

 • Autorització ambiental integrada

  Sol·licitud d'autorització a la Generalitat de Catalunya per a l'obertura, modificació i/o ampliació de les activitats, installacions i establiments inclosos en en l'annex I.1, I.2.a), I.2.b) i I.3 de la Llei 20/2009 (LPCAA).

 • Baixa definitiva de vehicles a trànsit

  Baixa definitiva al Registre de la Direcció General de Trànsit que es tramita per retirada de turismes, ciclomotors i motocicletes de la circulació al final de la seva vida útil.

 • BiciRegistre

  Sistema de registre de biclicletes per promoure la seguretat dels usuaris de la bicicleta

 • Bústia de consultes, suggeriments i queixes

  Voleu comunicar alguna cosa a l'Ajuntament? Feu-nos arribar la vostra pregunta, el vostre suggeriment o la vostra queixa. L'Ajuntament us atendrà amb la màxima rapidesa per telèfon o correu electrònic.

 • Certificat de règim urbanístic

  Sol·licitud de certificat sobre l'aprofitament urbanístic i de les determinacions urbanístiques aplicables a una o unes finques concretes.

 • Comunicació d'activitat recreativa

  Comunicació a l'Ajuntament de l'obertura, modificació o ampliació d'una activitat recreativa o espectacle públic que pot generar afectacions ambientals, de seguretat i salut, i per tant, requereix necessàriament la intervenció d'un tècnic competent.

 • Comunicació prèvia ambiental municipal

  Comunicació per a l'obertura d'activitats, instal·lacions o establiments incloses a l'Annex III de la Llei 20/2009, que per les seves característiques poden produir afectacions de tipus ambientals, de seguretat i de salut que suposin risc per a les persones i els béns i fan necessària la intervenció d'un tècnic

 • Comunicació prèvia d'obertura

  Comunicació a l'Ajuntament de l'obertura, modificació o ampliació d'una activitat, instal·lació o establiment considerat de baix risc, incloses a l'Annex II de la llei 16/2015, on és necessària la intervenció d'un tècnic.

 • Comunicació prèvia d'obres

  Comunicació prèvia a la realització de petites obres: treballs a l'interior d'habitatges, enjardinaments, arranjaments de façana, reparacions puntuals de cobertes i terrats, instal·lació de tendals i similars

 • Declaració responsable d'obertura d'activitat

  Tràmit necessari per a l'obertura, modificació o traspàs de les activitats, instal·lacions i establiments innocus que per la superfície del local que ocupen i per la seva tipologia, tenen poca incidència ambiental i presenten un risc baix per a la seguretat de les persones.

 • Fons social de l'aigua

  Sol·licitud a la Fundació Mina d'Aigües de Terrassa d'un ajut complementari a la tarifa social de l'aigua

 • Formació per a la Innovació

  Sol·licitud d'Inscripció a la "Formació per a la Innovació" organitzada pel Servei d'Innovació i Universitats de l'Ajuntament de Terrassa

 • Llicència ambiental municipal

  Sol·licitud de llicència per a l'obertura, modificació o ampliació d'una activitat inclosa a l'Annex II de la Llei 20/2009

 • Manteniment d'arbres

  Plantació, esporga, reposició, retirada, fumigació, reixa d'escossell i manteniment en general d'arbres

 • Manteniment de mobiliari urbà

  Manteniment de bancs, fonts d'aigua, jocs infantils, baranes, tanques, portes o reixes, i també panys, vidres, protectors de ferro que formen part d'elements urbans.

 • Manteniment d'hidrants

  Les accions més habituals en relació a aquest tràmit són la instal·lació, la reparació, el trasllat, la retirada (un hidrant és una boca d'incendi)

 • Neteja viària

  La neteja viària inclou la recollida de deixalles, neteja de la via pública, reg del carrer

 • Reparacions al paviment o a la vorera

  Reparació de sots i desperfectes en general a la vorera o al paviment de la calçada: sots, panots, enfonsada, rampa per a persones amb discapacitat

 • Semàfors

  Reparació o instal·lació de semàfors

 • Targeta T-Blanca

  La targeta T-Blanca permet fer més accessible el transport públic a tots el ciutadans i ciutadanes, especialment als col·lectius més vulnerables com la gent gran i les persones amb discapacitat

 • Targeta T-16

  La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i per a les nenes de 4 a 16 anys per viatjar a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat.

 • Troballes

  Comunicació, entrega i consulta sobre objectes perduts

 • Turisme de reunions

  Sol·licitud d'informació i assessorament turístic a les empreses per organitzar esdeveniments.

Com et podem ajudar?


    INFORMACIÓ EN UN "CLIC"

Verificació de documents signats digitalment

Verificació de documents signats digitalment

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ATENCIÓ AL CIUTADÀEscoltem les teves opinions