Catàleg de tràmits

 • Autorització ambiental integrada

  Sol·licitud d'autorització a la Generalitat de Catalunya per a l'obertura, modificació i/o ampliació de les activitats, installacions i establiments inclosos en en l'annex I.1, I.2.a), I.2.b) i I.3 de la Llei 20/2009 (LPCAA).

 • Baixa definitiva de vehicles a trànsit

  Baixa definitiva al Registre de la Direcció General de Trànsit que es tramita per retirada de turismes, ciclomotors i motocicletes de la circulació al final de la seva vida útil.

 • BiciRegistre

  Sistema de registre de biclicletes per promoure la seguretat dels usuaris de la bicicleta

 • Bústia de consultes, suggeriments i queixes

  Voleu comunicar alguna cosa a l'Ajuntament? Feu-nos arribar la vostra pregunta, el vostre suggeriment o la vostra queixa. L'Ajuntament us atendrà amb la màxima rapidesa per telèfon o correu electrònic.

 • Certificat de règim urbanístic

  Sol·licitud de certificat sobre l'aprofitament urbanístic i de les determinacions urbanístiques aplicables a una o unes finques concretes.

 • Comunicació d'activitat recreativa

  Comunicació a l'Ajuntament de l'obertura, modificació o ampliació d'una activitat recreativa o espectacle públic que pot generar afectacions ambientals, de seguretat i salut, i per tant, requereix necessàriament la intervenció d'un tècnic competent.

 • Comunicació prèvia ambiental municipal

  Comunicació per a l'obertura d'activitats, instal·lacions o establiments incloses a l'Annex III de la Llei 20/2009, que per les seves característiques poden produir afectacions de tipus ambientals, de seguretat i de salut que suposin risc per a les persones i els béns i fan necessària la intervenció d'un tècnic

 • Comunicació prèvia d'obertura

  Comunicació a l'Ajuntament de l'obertura, modificació o ampliació d'una activitat, instal·lació o establiment considerat de baix risc, incloses a l'Annex II de la llei 16/2015, on és necessària la intervenció d'un tècnic.

 • Comunicació prèvia d'obres

  Comunicació prèvia a la realització de petites obres: treballs a l'interior d'habitatges, enjardinaments, arranjaments de façana, reparacions puntuals de cobertes i terrats, instal·lació de tendals i similars

 • Declaració responsable d'obertura d'activitat

  Tràmit necessari per a l'obertura, modificació o traspàs de les activitats, instal·lacions i establiments innocus que per la superfície del local que ocupen i per la seva tipologia, tenen poca incidència ambiental i presenten un risc baix per a la seguretat de les persones.

 • Fons social de l'aigua

  Sol·licitud a la Fundació Mina d'Aigües de Terrassa d'un ajut complementari a la tarifa social de l'aigua

 • Formació per a la Innovació

  Sol·licitud d'Inscripció a la "Formació per a la Innovació" organitzada pel Servei d'Innovació i Universitats de l'Ajuntament de Terrassa

 • Llicència ambiental municipal

  Sol·licitud de llicència per a l'obertura, modificació o ampliació d'una activitat inclosa a l'Annex II de la Llei 20/2009

 • Manteniment d'arbres

  Plantació, esporga, reposició, retirada, fumigació, reixa d'escossell i manteniment en general d'arbres

 • Manteniment d'hidrants

  Les accions més habituals en relació a aquest tràmit són la instal·lació, la reparació, el trasllat, la retirada (un hidrant és una boca d'incendi)

 • Manteniment de mobiliari urbà

  Manteniment de bancs, fonts d'aigua, jocs infantils, baranes, tanques, portes o reixes, i també panys, vidres, protectors de ferro que formen part d'elements urbans.

 • Neteja viària

  La neteja viària inclou la recollida de deixalles, neteja de la via pública, reg del carrer

 • Reparacions al paviment o a la vorera

  Reparació de sots i desperfectes en general a la vorera o al paviment de la calçada: sots, panots, enfonsada, rampa per a persones amb discapacitat

 • Semàfors

  Reparació o instal·lació de semàfors

 • Targeta T-16

  La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i per a les nenes de 4 a 16 anys per viatjar a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat.

 • Targeta T-Blanca

  La targeta T-Blanca permet fer més accessible el transport públic a tots el ciutadans i ciutadanes, especialment als col·lectius més vulnerables com la gent gran i les persones amb discapacitat

 • Troballes

  Comunicació, entrega i consulta sobre objectes perduts

 • Turisme de reunions

  Sol·licitud d'informació i assessorament turístic a les empreses per organitzar esdeveniments.

Com et podem ajudar?

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"

Verificació de documents signats digitalment

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ATENCIÓ AL CIUTADÀEscoltem les teves opinions