Catàleg de dades i documents interoperables

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, reconeix el dret dels ciutadans, empreses i entitats ciutadanes a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics i a no presentar dades o documents que estiguin en poder de les mateixes, alhora d'acreditar qualsevol requisit per gaudir d'un determinat servei. Aquest dret està condicionat a la prestació, si s'escau, del consentiment de la persona interessada a l'entitat que requereixi aquestes dades i documents, d'acord amb el que preveu la normativa de protecció de dades.

 

D'altra banda, els articles 38.2 i 53 de l'Ordenança Municipal per al Govern i l'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa, també indica que no caldrà aportar documents que es trobin en poder de l'Administració Municipal o d'altres Administracions públiques amb les quals l'Ajuntament de Terrassa hagi signat conveni de col·laboració. La transmissió entre Administracions Públiques de certificats i documents electrònics i les transmissions de dades es faran amb estricte subjecció a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, així com a la resta de la normativa aplicable al procediment administratiu.

 

L'article 10.1.b) de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, d'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, obliga a la difusió per mitjans electrònics de "Catàleg de Dades i Documents interoperables que són en poder de les Administracions Públiques", aquest catàleg haurà d'estar disponible a la Seu electrònica municipal.

 

El Catàleg de dades i documents interoperables és la relació actualitzada de dades i documents que estan en poder de l'Ajuntament de Terrassa i/o d'altres administracions públiques i que es poden obtenir per mitjans electrònics, a l'efecte de fer efectiu el dret dels ciutadans i ciutadanes a no aportar-los en un procediment concret.

 

L'Ajuntament de Terrassa i els ens depenents o vinculats no poden demanar cap document que hagi estat incorporat a aquest Catàleg, sempre que s'autoritzi la seva obtenció en el formulari de sol·licitud.

 

No obstant això, el servei responsable de gestionar la sol·licitud realitzarà les consultes de dades, dels fitxers propietat de l'Ajuntament de Terrassa, que siguin necessàries per a la tramitació i resolució de la mateixa.

 

 

Què ha de fer un ciutadà o ciutadana perquè les diferents administracions i entitats públiques puguin intercanviar les seves dades amb garantia de legalitat

 

Tota la documentació que l'Ajuntament de Terrassa pugui obtenir en el moment de la sol·licitud, per mitjans telemàtics, informàtics o electrònics, no caldrà que sigui aportada per la persona sol·licitant, sempre que s'autoritzi la seva obtenció en el formulari de sol·licitud.

 

 

Documents que no cal aportar en els tràmits amb l'Ajuntament de Terrassa

 • Qualsevol document emès pel propi Ajuntament de Terrassa

   

 • Benestar Social i Família

- Títol de família nombrosa (TFN):

 . Vigència del TFN
 . Dades bàsiques del TFN
 . Dades completes del TFN

 

- Títol de família monoparental (TFM):

 . Vigència del TFM
 . Dades bàsiques del TFM
 . Dades completes del TFM

 

- Dades referents al grau de discapacitat: percentatge, barem de dependència, barem de mobilitat.

 

 • Dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT)

- Certificat d'estar al corrent d'obligacions tributàries

- Dades de l'IRPF

- NIvell de Renda

- Certificat de pensions públiques exemptes

- Domicili fiscal

 

 • Dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)

- Certificat d'estar al corrent de pagament

- Informe d'alta laboral a data concreta

- Acreditació d'activitat agrària per compte pròpia

 

 • Dades de l'Institut Nacional de la  Seguretat Social (INSS)

- Prestacions socials públiques

 

 • Dades del Ministeri de Justícia (MJ)

- Antecedents penals

                      . Consulta d'inexistència d'antecedents penals

 

 • Els documents visats electrònicament de:

- Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

- Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

 

 • Col·legi de Notaris:

- Còpia electrónica

 

 • Certificats d'ocupació i atur del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

- Certificat d'inscripció de demandant d'ocupació

- Certificat de l'últim període d'inscripció i de períodes d'inscripció

- Certificat de dades personals (inscripció en el SOC i dades del DNI/NIF)

- Certificat de perceptor de prestacions d'atur

- Certificat de demandant d'ocupació no ocupat

 

 • Dades de l'Institut Nacional d'Ocupació (INEM): situació de desocupació, prestacions percebudes i l'import.

   

 • Dades de la Direcció General de Trànsit (DGT):

- Dades titular vehicles per matrícula

- Dades deutors impost municipal de vehicles

 

 • Dades del Cadastre :

- Titularitat dades cadastrals

 

 • Dades del Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI)

   

 • Consulta i verificació de les dades d'Identitat a la Direcció General de Policia (DGP) 
 • Registre General d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia (RGEJ):

- Dades d'inscripció de l'entitat

- Dades dels Estatuts de l'entitat

- Dades de l'entitat

 

 •  Títols oficials del Ministeri d'Educació (ME):

- Títols universitaris 

- Títols no universitari

 

 

Com et podem ajudar?