Calendari fiscal 2017

Informació general sobre el calendari fiscal del contribuent per a l'any 2017.

Detall de períodes i dates de càrrec 
Tribut
Rebuts no domiciliats
Rebuts domiciliats
Bonificació per càrrec en termini únic
Període de pagament
Termini/trimestre
Data càrrec
Impost sobre béns immobles urbans i de característiques especials
16-01 a 15-03-17
Únic
31-01-17
2% (ús residencial)
1% (altre usos)
1r termini
2n termini
3r termini
4t termini
5è termini
6è termini
31-01-17
31-03-17
28-04-17
30-06-17
29-09-17
30-11-17
 
Taxa per la utilització dels horts municipals
01-03 a 02-05-17
Únic
31-03-17
 
Impost sobre béns immobles rústics
03-04 a 02-06-17
Únic
28-04-17
 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
18-04 a 19-06-17
Únic
31-05-17
1,5%
1r termini
2n termini
31-05-17
31-10-17
 
Impost sobre activitats econòmiques
15-05 a 14-07-17
Únic
30-06-17
1,5%
1r termini
2n termini
3r termini
4t termini
30-06-17
29-09-17
31-10-17
27-12-17
 
Taxa sobre la gestió de residus municipals
01-06 a 31-07-17
Únic
31-07-17
1,5%
1r termini
2n termini
31-07-17
27-12-17
 
Taxa per guals
15-09 a 14-11-17
Únic
31-10-17
1%
1r termini
2n termini
31-10-17
27-12-17
 
Taxa mercats municipals
01-03 a 02-05-17
01-06 a 31-07-17
01-09 a 31-10-17
01-12 a 31-01-18
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
4t trimestre
31-03-17
30-06-17
29-09-17
27-12-17
 
Taxa mercadal
02-05 a 04-07-17
02-10 a 01-12-17
1r termini
2n termini
31-05-17
31-10-17
 
Taxa de manteniment i conservació del cementiri
02-05 a 04-07-17
Únic
26-06-17
 
Taxa servei tinença animals de companyia
02-10 a 01-12-17
Únic
31-10-17
 
Taxa sobre taules i cadires de terrasses
01-06 a 31-07-17
1r termini
2n termini
30-06-17
31-10-17
 
 
Domiciliació dels tributs
Amb caràcter general, les domiciliacions del rebuts es podran realitzar dins quinze dies abans de l'inici del període de pagament.
 
De forma específica, les dates límit en les que es podrà demanar la domiciliació dels rebuts de l'any en curs i les corresponents dates de càrrec a les entitats financeres, són les següents:
 
{C}

Tributs

Data límit

Data càrrec

Impost sobre béns immobles urbans i de característiques especials

23-02-17

28-02-17

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

26-05-17

31-05-17

Impost sobre activitats econòmiques

27-06-17

30-06-17

Taxa sobre la gestió de residus municipals

26-07-17

31-07-17

Taxa per guals

26-10-17

31-10-17

Taxa sobre taules i cadires de terrasses

27-06-17

30-06-17

{C}
{C}
 

La data límit de domiciliació de l'IBI en la modalitat de pagament únic és el 26 de gener, inclòs, i la data de càrrec és el 31 de gener. En el cas de la modalitat de pagament en 6 terminis es pot domiciliar el primer termini fins el 23 de febrer i la data de càrrec és el 28 de febrer.

Per a més informació, consulteu el tràmit "Domiciliació d'impostos o taxes".

______________________________________________________________________________________________________________

Exempcions i bonificacions fiscals

{C}{C}{C} L'Ajuntament de Terrassa té previst en les ordenances fiscals un important nombre de bonificacions i exempcions de les que {C}{C}{C}podeu gaudir per capacitat econòmica, de caràcter social, per bon comportament ambiental i foment de l'activitat econòmica.

Per al 2017, s'ha aprovat un escalat de bonificacions per capacitat econòmica més progressiu i ampli d'aplicació que contempla bonificacions des del 25% fins al 90%.

 

Residents A)
Límit d'ingressos
B)
Límit d'ingressos
C)
Límit d'ingressos
D)
Límit d'ingressos
1 7.967,68 10.357,98 11.951,52 12.748,29
2 10.357,98 13.465,38 15.536,98 16.572,77
3 12.748,29 16.572,77 19.122,43 20.397,26
4 15.138,59 19.680,17 22.707,89 24.221,75
5 17.528,90 22.787,56 26.293,34 28.046,23
6 19.919,20 25.894,96 29.878,80 31.870,72
Més de 6 22.309,50 29.002,36 33.464,26 35.695,21

 

 

 

Bonificació 
A)

Bonificació 
B)

Bonificació 
C)

Bonificació
D)

Taxa de residus 90% 80% 50% 25%
Resta 70% 55% 40% 25%

 

Les principals ordenances que preveuen bonificacions per capacitat econòmica són: Plusvàlua (herències), IBI (habitatges de protecció oficial), Taxes sobre la Gestió de Residus, Centres Docents de Titularitat Municipal, Instal·lacions Esportives, Animals de Companyia, Horts Municipals o Cementiri, entre d'altres.

Les bonificacions a famílies nombroses i monoparentals, també segueixen un escalat per ingressos, amb un màxim de 47.168,67 €, adaptant els trams al nombre de fills i contemplen bonificacions des del 5% fins al 90%. Les principals bonificacions són les de: Impost sobre Béns Immobles, Taxes sobre la Gestió de Residus, o Centres Docents de Titularitat Municipal, entre d'altres.

Es poden consultar i sol·licitar les bonificacions existents:
- Electrònicament a la Seu Electrònica de l'Ajuntament 
- Telefònicament trucant gratuïtament al telèfon 010 (900.922.010 fora de Terrassa)
- Presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana
 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ