Borses de Treball

 


Ajuntament de Terrassa

Borsa de treball d'Agents de convivència

Codi convocatòria: AC/19

  Aprovació de la convocatòria i de les bases

  Bases reguladores de la convocatòria

DOGC  Anunci de la convocatòria

  Rectificació error material

  Resolució provisional de persones admeses i excloses. Relació

  Resolució de persones aspirants admeses i excloses. Relació

  Resultats de la prova de català

  Resultats de les proves teòrica i pràctica

  Relació de les persones aspìrants i dia i hora de l'entrevista

  Acta de nomenament de sis agents de convivència i relació de persones aptes

 

Borsa de treball de tècnics/ques Superiors

 

Codi convocatòria de Tècnic/a Superior: 29f/ECO/2017

  Bases de la convocatòria

  Publicació error material

DOGC  Anunci de la convocatòria

  Relació provisional de persones admeses i excloses. Resolució

  Relació definitiva de persones admeses i excloses. Resolució

  Resultat de la prova de català Nivell Suficiència (C1)

  Acta final del procés i relació de les persones integrants de la borsa de treball

 

 

 

Borsa de treball de treballadors/res socials i educadors/res socials de l'Ajuntament de Terrassa

Codi convocatòria de treballadors/res socials: Borsa DTS/2018

Codi convocatòria d'educador/res socials: Borsa DES/2018

  Bases de la convocatòria

DOGC Publicació al DOGC

  Relació provisional de persones admeses i excloses Borsa - DTS/2018 . Resolució

  Relació provisional de persones admeses i excloses - Borsa DES/2018 . Resolució

  Relació definitiva de persones admeses i excloses Borsa - DTS/2018Resolució

  Relació definitiva de persones admeses i excloses - Borsa DES/2018Resolució

  Resultat de la prova de català Nivell Suficiència (C1) . Borsa - DTS/2018 i DES/2018

  Acta final del procés. Borsa - DTS 2018 . Relació de les persones integrants de la borsa de treball 

  Acta de revisió de mèritsBorsa - DTS 2018

  Acta final del procés i relació de les persones integrants de la borsa de treballBorsa - DES 2018

 

 

 

Borsa de treball de tècnics superiors arquitectura

Codi convocatòria: 3f/2017

  Bases de la convocatòria

DOGC Publicació al DOGC

  Relació provisional de persones admeses i excloses . Resolució

  Relació definitiva de persones admeses i excloses . Resolució

  Resultat de la prova de català Nivell Suficiència (C1) .

  Acta final del procés.   Relació de persones integrants de la borsa de treball

  Acta de modificació d'un error material produït a l'acta del 29 d'octubre de 2019

  Acta de revisió de mèrits, de data 14 de febrer de 2020

 

 

Borsa de treball de tècnics superiors enginyeria

Codi convocatòria: 4f/2017

  Bases de la convocatòria

DOGC Publicació al DOGC

  Relació provisional de persones admeses i excloses . Resolució

  Relació definitiva de persones admeses i excloses . Resolució

  Resultat de la prova de català Nivell Suficiència (C1) .

  Acta final del procés

 

Borsa de treball de mestres i educadors/res per a les escoles d'educació especial del Servei d'educació municipal

Codi convocatòria de mestres: MestresEE/2018

Codi convocatòria d'educador/res: EducEE/2018

  Bases de la convocatòria

DOGC Publicació al DOGC

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Relació definitiva de persones admeses i excloses

  Acta final del procés

  Acta de revisió de mèrits i validació del resultat d'aquestes revisions

 

 

Borsa de treball de blibliotecaris/càries, tècnics/ques auxiliars de blblioteca i ajudants de serveis de biblioteca

Codi convocatòria de bibliotecaris/càries: BIBL/17

Codi convocatòria de tècnics/ques auxiliars: TAB/17

Codi convocatòria d'ajudants de serveis: AJSB/17

  Bases de la convocatòria

DOGC Publicació al DOGC

  Resolució núm. 1671/2018 que aprova la relació provisional de persones admeses i excloses 

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Resolució núm. 1900/2018 de rectificació d'un error material observat a la Resolució núm. 1671/2018

  Resolució núm. 2443/2018 que aprova la relació definitiva de persones admeses i excloses

  Relació definitiva de persones admeses i excloses

  Resultats de la prova de nivell de suficiència de català (C1 del MECR)

  Resultats de la prova de nivell intermedi de català (B2 del MECR)

  Resultats de la prova de castellà

  Resolució núm 5049/2018 que aprova la rectificació d'errors materials de la Resolució núm. 2443/2018

  Acta final de la borsa de bibliotecaris/càries (BIBLI17)

  Relació de persones admeses a la borsa de bibliotecari/càries

  Acta final i relació de persones admeses a la borsa d'ajudants de serveis de biblioteca (AJSB/17)

  Acta final i relació de persones admeses a la borsa de tècnics/tècniques auxiliars de biblioteca (TAB/17)

 

Borsa de treball d'agents d'ocupació i desenvolupament local de l'Àrea de desenvolupament econòmic, indústria i ocupació de l'ajuntament

  Bases de la convocatòria

DOGC Publicació al DOGC

  Correccio d'errades de les bases de la convocatòria

 


Avís: Per causa de no atorgament de la subvenció aprovada per resolució tsj/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s'obria la convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local (rf. bdns 349993), no es farà ús d'aquesta borsa de forma immediata pel perfil específic de la subvenció, sense perjudici del seu ús en el futur, en el supòsit de necessitar aquest perfil específic concret.(Anunci)

Borsa de treball de personal administratiu per a qualsevol àmbit de l'ajuntament i per a personal auxiliar del servei de biblioteques municipals 

Codi convocatòria: ADM/2016

  Bases de la convocàtoria 

DOGC Publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al DOGC

  Relació provisional de persones admeses  

  Relació provisional de persones excloses  

  Relació definitiva de persones admeses i excloses 

  Resultats de la prova de català  

  Acta de finalització del procés 

  Relació definitiva de les persones que formen part de la Borsa  

 

Borsa de treball de mestres, logopedes, fisioterapeutes i educadors/res per a les escoles d'educació especial municipals i borsa de treball d'educadors/res per a les escoles bressol municipals 

Codi convocatòria: Borsa Mestres Ed.Especial/16

Codi convocatòria: Borsa Logop Ed.Especial/16

Codi convocatòria: Borsa Fisio Ed.Especial/16

Codi convocatòria: Borsa Educ Ed.Especial/16

Codi convocatòria: Borsa Educadors/res Escoles Bressol/16

  Bases de la convocatòria

DOGC Publicació al DOGC

  Resolució d'aprovació de les relacions provisionals de persones admeses i excloses

          Annex I - BTreball de mestres per a les escoles d'educació especial

          Annex II - BTreball de logopedes per a les escoles d'educació especial

          Annex III - BTreball fisioterapeutes per a les escoles d'educació especial

          Annex IV - BTreball d'educadors/res per a les escoles d'educació especial

          Annex V - BTreball d'educadors/res per a les escoles bressol

 

Relacions definitives de persones admeses i excloses en els diferents processos selectius:

          Relació definitiva de persones admeses i excloses BTreball de mestres (educ. especial)

          Relació definitiva de persones admeses i excloses BTreball de logopedes (educ. especial)

          Relació definitiva de persones admeses i excloses BTreball de fisioterapeutes (educ. especial)

          Relació definitiva de persones admeses i excloses BTreball de educadors/res (educ. especial)

          Relació definitiva de persones admeses i excloses BTreball de educadors/res (escoles bressol)

 

Finalització dels processos selectius:

          Acta de finalització del procés per a la confecció de la BT de mestres, fisioterapeutes, logopedes i educadors/res per a les escoles d'educació especial

          Acta de finalització del procés per a la confecció de la BT d'educadors/res per a les escoles bressol

          Acta de la revisió de mèrits de la BTreball de mestres, fisioterapeutes, logopedes i educadors/res per a les escoles d'educació especial

          Acta de la revisió de mèrits de la BTreball d'educadors/res per a les escoles bressol

 

Borsa de treball de treballadors/res socials, educadors/res socials, psicòlegs/gues i pedagogs/gues 

Codi convocatòria de treballadors/res socials: DTS/16

Codi convocatòria d'educadors/res socials: DES/16

Codi convocatòria de psicòlegs/gues: PSIC/16

Codi convocatòria de padagogs/gues: PEDAG/16

  Bases de la convocatòria

DOGC Publicació al DOGC

 

Convocatòria de treballadors/res socials (DTS/16):

          Relació provisional de persones admeses i excloses

          Relació definitiva de persones admeses i excloses

          Acta de finalització del procés

          Acta resultant de la revisió de les puntuacions obtingudes, sol·licitat per persones aspirants

 

Convocatòria d'educadors/res socials (DES/16):

          Relació provisional de persones admeses i excloses

          Relació definitiva de persones admeses i excloses

          Acta de finalització del procés

          Acta resultant de la revisió de les puntuacions obtingudes, sol·licitat per persones aspirants

 

Convocatòria de psicòlegs/gues (PSIC/16):

          Relació provisional de persones admeses i excloses

          Relació definitiva de persones admeses i excloses

          Acta de finalització del procés

          Acta resultant de la revisió de les puntuacions obtingudes, sol·licitat per persones aspirants

 

Convocatòria de pedagogs/gues (PEDAG/16):

          Relació provisional de persones admeses i excloses

          Relació definitiva de persones admeses i excloses

          Acta de finalització del procés

 

Borsa de treball d'oficials de diferents oficis i manteniment

Codi convocatòria: BorsaOficials/16 (+especialitat)

  Bases de la convocatòria

DOGC  Publicació al DOGC

  Relació provisional d'admesos i exclosos a l'especialitat de xofer, i d'admesos a totes les altres especialitats

  Relació provisional d'exclosos a les especialitat de paleteria, manteniment d'instal·lacions, jardineria, fusteria, manyeria, pintura i manteniment general d'edificis

  Relació definitiva d'admesos i exclosos a l'especialitat de xofer, i d'admesos a totes les altres especialitats

  Relació definitiva d'exclosos a les especialitats de paleteria, manteniment d'instal·lacions, jardineria, fusteria, manyeria, pintura i manteniment general d'edificis

  Correcció d'errades materials en la llista definitiva d'aspirants d'admesos i exclosos

  Resultats de la prova de català realitzada els dies 27 i 28 de febrer i 1 de març de 2017

  Resultats de la prova de castellà realitzada el dia 6 de març de 2017

  Acta de finalització del procés:

          Annex I - Oficials de pintura

          Annex II - Oficials de manteniment d'edificis

          Annex III - Oficials de manteniment d'instal·lacions

          Annex IV - Oficials de manyaneria

          Annex V - Oficials de paleta

          Annex VI - Oficials de jardineria

          Annex VII - Oficials de fusteria

          Borsa actualitzada especialitat xofers

 

Borsa de treball de professors i professores per a l'Escola municipal de La Llar i l'Escola municipal d'Art

Codi convocatòria: BorsaLaLlar/16 (+especialitat)

Codi convocatòria: BorsaArt/16 (+especialitat)

  Bases de la convocatòria

DOGC Publicació al DOGC

 

Convocatòria de professors i professors Escola municipal La Llar (BorsaLaLlar/16):

      Relació provisional de persones admeses i excloses

      Modificació del punt 3r de la Resolució núm. 6591/2016, pel que fa a la composició del tribunal

      Relació definitiva de persones admeses i excloses

      Acta del tribunal per a la confecció de la borsa de treball

      Acta revisada i correcció d'errades materials

      Acta resultant de la revisió dels mèrits, sol·licitades per persones aspirants

 

Convocatòria de professors i professors Escola municipal d'Art (BorsaArt/16):

      Relació provisional de persones admeses i excloses

      Relació definitiva de persones admeses i excloses

      Acta amb els resultats de la prova de català

      Acta de finalitzacio del procés

 

Borsa de treball de tècnics/ques de suport a l'usuari i de tècnics/ques analistes programadors/res

Codi convocatòria: AUX.INF/2016

Codi convocatòria: A.PROG/2016

  Bases de la convocatòria

DOGC Publicació al DOGC

 

Convocatòria de tècnics/ques de suport a l'usuari (AUX.INF/2016):

      Relació provisional de persones admeses i excloses

      Relació definitiva de persones admeses i excloses

      Resultats de la prova de català

      Acta de finalització del procés

      Acta resultant de la revisió de les puntuacions obtingudes, sol·licitades per persones aspirants

 

Convocatòria de tècnics/ques analistes programadors/res (A.PROG/2016):

      Relació provisional de persones admeses i excloses

      Relació definitiva de persones admeses i excloses (Resolució núm. 6884/2016)

      Resultats de la prova de català

      Relació definitiva de persones admeses i excloses, amb correcció d'errors materials (Resolució núm. 8957/2016)

      Acta de finalització del procés

 

Borsa de treball de professors i professores per a l'Escola municipal de Música - Conservatori municipal de Terrassa

Codi convocatòria: BorsaMusics/16

  Bases de la convocatòria

DOGC Publicació al DOGC

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Relació definitiva de les persones aspirants admeses i excloses

  Resultat de les proves de català

  Relació de les persones aspirants que han resultat aptes a les proves de les diferents especialitats

  Acta dels resultats de les proves realitzades al juny i de la valoració de mèrits

  Relació de les persones aspirants que han resultat aptes a les proves de les diferents especialitat efectuades els dies 12, 13 i 14 de setembre de 2016

  Relació definitiva de les persones aspirants que han resultat aptes a les proves de les diferents especialitat efectuades els dies 12, 13 i 14 de setembre de 2016

  Acta de finalització del procés

 

Altres convocatòries (finalitzades)

 

  Borsa de treball de peons d'obra (2015)

  Borsa de treball de parcs i jardins (2015)

  Borsa de treball de mestres d'educació especial (2015)

  Borsa de treball de logopedes (2015)

  Borsa de treball de fisioterapeutes (2015)

  Borsa de treball d'educadors/res (2015)

  Borsa de treball de diplomats/ades en treball social (2014)

  Borsa de treball d'educadors/res socials (2014)

  Borsa de treball d'antropòlegs/gues - sociòlegs/gues (2010)

  Borsa de treball ciències de la salut (2010)

  Borsa de treball d'educadors/res socials (2010)

  Borsa de treball de psicòlegs/gues (2010)

  Borsa de treball d'ajudants de serveis de biblioteques (2009)

  Borsa de treball de tècnic/ques blibliotecaris/ries (2009)

  Borsa de treball de bibliotecaris/ries (2009)

  Borsa de treball de personal auxiliar informàtic (2009)

  Borsa de treball de personal conserge (2008)

 

 


Egarvia, SA

Borsa de treball de conductors/res de grua

 

  Bases de la convocatòria

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Acta final del procés selectiu

  Acta definitiva del Tribunal

 

Borsa de treball de vigilants de zona blava

 

  Bases de la convocatòria

  Correcció d'errors materials de les bases

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Relació definitiva de persones admeses i excloses

  Publicació dels resultats de la fase de prova

  Acta final del procés selectiu

  Acta definitiva del Tribunal

 

 

 


Foment de Terrassa, SA

Borsa de treball temporal de personal tècnic de Foment de Terrassa  

Seguiment actualitzat del procés

 

 


Parc Audiovisual de Catalunya, SL

Borsa de treball d'auxiliars de suport a la producció

Codi convocatòria: AuxProducció/17

  Bases de la convocatòria

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Acta del Tribunal

  Relació definitiva de persones admeses i excloses

  Acta de finalització del procés

 

 

 


Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, SA

Borsa de treball de conserges

 

  Bases de la convocatòria

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses (abans de la prova de català)

  Relació definitiva de les persones admeses a fer la prova de coneixements pràctics

  Acta final del procés selectiu

 

Consulteu la convocatòria per a la contractació laboral indefinida d'un/a conserge i per a la constitució de la corresponent borsa per a contractacions temporals  (https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/contractacions-laborals)

 

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ