Borses de Treball

Com presentar la sol·licitud Participació en processos selectius per a la contractació temporal de personal i Borsa de Treball  

Ajuntament de Terrassa

Borsa de treball de personal administratiu per a qualsevol àmbit de l'Ajuntament de Terrassa i per a personal auxiliar del servei de biblioteques de l'Ajuntament de Terrassa - (Codi convocatòria: ADM/2016)

Les persones excloses disposen d'un termini de 10 dies hàbils, que finalitza el 24 d'abril de 2017d'acord amb el previst a l'article 68.1 de la Llei de Procediment Comú de les Administracions Públiques , per subsanar els defectes que hagin causat la seva exclusió  o els que s'hagin pogut produir per omissió o error Per tal d'acreditar la titulació requerida, els documents vàlids són: còpia del títol o còpia del justiificant d'haver sol·licitat i pagat l'expedició del títol.

Les persones candidates admeses que no estiguin en possessió del certificat del nivell de suficiència de català (antic nivell C - C1 MERC) quedan convocades a realitzar la prova de nivell al Centre de Normalització Lingüística - Vapor Universitari - C/ Colom, 114. 08222 Terrassa. (*)

(*) AVíS IMPORTANT: Per motius aliens al servei responsable,  s'han hagut de modificar els dies i els horaris per a la realització de la prova de nivell de català. Si us plau, consulteu la informació a continuació:

GRUP 1.- Les persones aspirants que la primera lletra del seu primer cognom estigui inclosa entre la lletra A i la lletra F, dia 15 de maig a les 9:30 h. del mati, per fer la prova escrita , i a partir de les 11:30 h per fer la prova oral

GRUP 2.- Les persones aspirants que la primera lletra del seu primer cognom estigui inclosa entre la lletra G i la lletra Mdia 16 de maig a les 9:30 h. del mati, per fer la prova escrita , i a partir de les 11:30 h per fer la prova oral

GRUP 3.- Les persones aspirants que la primera lletra del seu primer cognom estigui inclosa entre la lletra N i la lletra Zdia 17 de maig a les 9:30 h. del mati, per fer la prova escrita , i a partir de les 11:30 h per fer la prova oral

Borsa de treball de mestres, logopedes, fisioterapeutes i educadors/es per a les escoles d'educació especial i Borsa de Treball per a educadors/es de les escoles bressol del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa- (Codis convocatòries: Borsa Mestres Ed.Especial/16, Borsa Logop Ed.Especial/16, Borsa Fisio Ed,Especial/16, Borsa Educ Ed,Especial/16 i Borsa Educadors/es Escoles Bressol/16)

 • Bases de la convocàtoria 
 • Publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al DOGC 
 • RESOLUCIO d'APROVACIÓ de les relacions provisionals de persones admeses i excloses  . Consulteu els següents annexos:
 • Annex I - BTreball  de mestresper a les escoles d'educació especial 
 • Annex II - BTreball de logopedesper a les escoles d'educació especial 
 • Annex III - BTreball de fisioterapeutesper a les escoles d'educació especial 
 • Annex IVBTreball d'Educadors/resper a les escoles d'educació especial 
 • Annex V - BTreball per a educadors/es de les escoles bressol del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa 

RELACIONS  DEFINITIVES de persones admeses i excloses en els diferents processos selectius

 •  Relació definitiva de persones admeses i excloses, BTreball  de mestresper a les escoles d'educació especial 
 •  Relació definitiva de persones admeses i excloses, BTreball de logopedesper a les escoles d'educació especial 
 •  Relació definitiva de persones admeses i excloses, BTreball de fisioterapeutesper a les escoles d'educació especial 
 •  Relació definitiva de persones admeses i excloses, BTreball d'Educadors/resper a les escoles d'educació especial 
 •  Relació definitiva de persones admeses i excloses, BTreball per a educadors/es de les escoles bressol del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa 

FINALITZACIÓ DELS PROCESSOS SELECTIUS

 •   Acta de finalització del procés per a la confecció de la BTreball per a educadors/es de les escoles bressol del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa 
 •   Acta de finalització del procés per a la confecció de la BTreball de mestres, fisioterapeutes, logopedes i educadors/res per a les escoles d'educació especial  

Borsa de treball de treballadors/res socials, educadors/res socials, psicòlegs/gues i pedagogs/gues - (Codi convocatòries: DTS/16, DES/16, PSIC/16, PEDAG/16)

Convocatòria (DTS/16): Borsa de treball de treballadors/res socials

 • Relació provisional de persones admeses i excloses  
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses

Convocatòria (DES/16): Borsa de treball d'educadors/res socials

 • Relació provisional de persones admeses i excloses  
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses

Convocatòria (PSIC/16): Borsa de treball de psicòlegs/gues

 • Relació provisional de persones admeses i excloses  
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses 
 • Acta de finalització del procés 

Convocatòria (PEDAG/16): Borsa de treball de pedagogs/gues

 • Relació provisional de persones admeses i excloses  
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses 
 • Acta de finalització del procés 

 

Borsa de treball d'oficials de diferents oficis i manteniment - (Codi convocatòries: BorsaOficials/16+especialitat (xofer, paleteria...))

 • Bases de la convocàtoria 
 • Publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al DOGC
 • Relació provisional d'admesos i exclosos a l'especialitat de xofer, i d'admesos a totes les altres especialitats
 • Relació provisional d'exclosos a les especialitats de paleteria, manteniment d'instal·lacions, jardineria, fusteria, manyaneria, pintura i manteniment general d'edificis
 • Relació definitiva d'admesos i exclosos a l'especialitat de xofer, i d'admesos a totes les altres especialitats 
 • Relació definitiva d'exclosos a les especialitats de paleteria, manteniment d'instal·lacions, jardineria, fusteria, manyaneria, pintura i manteniment general d'edificis 
 • Correcció d'errades materials en la llista definitiva d'aspirants d'admesos i exclosos
 • Resultats de la prova de català  realitzada els dies 27 i 28 de febrer i 1 de març de 2017 
 • Resultats de la prova de castellà realitzada el dia 6 de març de 2017 
 • Acta de finalització del procés de l'especialitat de Xofers (Xofer/16) 

 

Borsa de treball de professors i professores per l'Escola Municipal La Llar i l'Escola Municipal d'Art - (Codi convocatòries: BorsaLaLlar/16+especilitat i BorsaArt/16+especialitat)

 • Bases de la convocàtoria 
 • Publicació anunci d'aquesta convocatòria al DOGC 

Convocatòria (BorsaLaLlar/16+especialitat): professors i professores Escola Municipal La LLar 

 • Relació provisional de persones admeses i excloses (Escola Municipal La Llar)
 • Modificació del punt 3er de la Resolució núm. 6591/2016, de 8 de setembre, pel que fa a la composició del tribunal 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses (Escola Municipal La Llar) 
 • Acta del tribunal per a la confecció de la Borsa de treball de professors i professores de l'Escola Municpal La LLar 
 • Acta revisada i correcció d'errades materials 
 • Acta resultant de la revisió dels mèrits sol·licitats per persones aspirants (BorsaLaLLar/16) 

Convocatòria (BorsaArt/16+especialitat): professors i professores Escola Municipal d'Art 

 • Relació provisional de persones admeses i excloses (Escola Municipal d'Art) 
 • Nota Informativa: Canvi d'ubicació de les proves de català 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses (Escola Municipal d'Art) 
 • Acta amb els resultats de la prova de català 
 • Acta de finalització del procés (BorsaArt/16) 

Borsa de treball de tècnics/tècniques de suport a l'usuari i de tècnics/tècniques analistes programadors - (Codi convocatòries: AUX.INF/2016 I A.PROG/2016)

 •  Bases de la convocàtoria 
 • Publicació anunci d'aquesta convocatòria al DOGC 

Convocatòria ( AUX.INF/2016): tècnics i tècniques de suport a l'usuari 

 • Relació provisional de persones admeses i excloses (aux. suport a l'usuari)
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses (aux. suport a l'usuari) 
 • Resultats de la prova de català 
 • Acta de finalització del procés  

Convocatòria ( A.PROG/2016); tècnics i tècniques analistes programadors

 • Relació provisional de persones admeses i excloses (t. analistes programadors) 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses (t. analistes programadors). Resolució núm. 6884/2016, de 14 de setembre 
 • Resultats de la prova de català 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses (t. analistes programadors), d'acord a la Resolució núm. 8957/2016, de 26 d'octubre, que corregeix l'error material produït en la Resolució núm 6884/2016, de 14 de setembre per la qual s'aprovava la relació definitiva de les persones admeses i excloses 
 • Acta de finalització del procés  

Borsa de treball de Professors i Professores de l'Escola Municipal de Música - Conservatori Municipal de Terrassa (Codi convocatòria: BorsaMusics/16)

 • Bases de la convocàtoria 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva de les persones aspirants admeses i excloses 
 • Resultat de les proves de català
 • Convocatòria de les proves (esmenada 20.06.16)
 • Relació de les persones aspirants que han resultat APTES a les proves de les diferents especialitats 
 • Acta dels resultats de les proves realitzades al juny i de la valoració de mèrits 
 • Calendari de les proves de setembre 
 • Relació de les persones aspirants que han resultat APTES a les proves de les diferents especialitats efectuades els dies 12, 13 i 14 de setembre de 2016  
 • Relació definitiva de les persones aspirants que han resultat APTES a les proves de les diferents especialitats efectuades els dies 12, 13 i 14 de setembre de 2016  

Borsa de treball de Peons d'Obres i Peons de Parcs i Jardins  - Codi convocatòries Bobra/2015 i Bjard/2015 

 • Bases definitives de la convocatòria, que incorporen les correccions de diversos errors materials 
 • Publicació anunci d'aquesta convocatòria al DOGC 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses  
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses 
 • Relació dels resultats obtinguts a les proves realitzades el dia 26 de gener 2016 (*) 
 • Borsa de treball definitiva de Peons d'Obra 
 • Borsa de treball definitiva de Peons de Parcs i Jardins 

Borsa de treball de mestres, logopedes, fisioterapeutes i educadors/res, per a les escoles d'Educació Especial del Servei d'Educació 

 • Bases de la convocatòria 
 • Rectificació d'un error material de les bases 
 • Relació de persones admeses a la Borsa de treball de mestres d'educació especial. Les persones que en formen part han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats 
 • Relació de persones admeses a la Borsa de treball de logopedesLes persones que en formen part han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats 
 • Relació de persones admeses a la Borsa de treball de fisioterapeutesLes persones que en formen part han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats 
 • Relació de persones admeses a la Borsa de treball d'educadors/esLes persones que en formen part han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats 
 • Borsa definitiva de treball de mestres d'educació especial (2015)
 • Borsa definitiva de treball de logopedes (2015)
 • Borsa definitiva de treball de fisioterapeutes (2015)
 • Borsa definitiva de treball d'educadors/es (2015)

Altres convocatòries

 • Borsa de Diplomats/ades en Treball Social: Constitució de la borsa (procés finalitzat) 
 • Borsa d'Educadors/ores Socials: Constitució de la borsa. Procés revisat i finalitzat   
 • Borsa d'Antropòlegs/gues - Sociolegs/gues (procés finalitzat)  
 • Borsa Ciències de la Salut (procés finalitzat)  
 • Borsa d'Educadors/res Socials (procés finalitzat)  
 • Borsa de Psicòlegs/gues EAIA (procés finalitzat)  
 • Borsa Ajudants de serveis de Biblioteques (procés finalitzat)  
 • Borsa Tècnics Bibliotecaris (procés finalitzat)  
 • Borsa Bibliotecaris (procés finalitzat)  
 • Borsa de Personal Conserge (procés finalitzat)  
 • Borsa de Personal Auxiliar Informàtic (procés finalitzat)  

Eco-Equip SA

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida de dos/dues auxiliars administratius/ves i per a la confecció de la Borsa de treball de la mateixa categoria reservades a persones amb discapacitat. (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Borses de Treball  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/contractacions-laborals )

Les persones excloses disposen fins el dia 12 d'abril de 2017, per presentar una reclamació o demanar revisió de la prova . Per fer-ho cal que les persones interessades concertin, prèviament, el dia i la hora per tal de garantir una atenció correcte, trucant a la seu d'Eco-Equip, 93 784 33 00

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida de dos oficials de segona de taller i per a la confecció de la Borsa de treball de mecànics. (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Contractacions laborals  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/contractacions-laborals )

 • Bases de la convocatòria 
 • Acta de les persones admeses i excloses en el procés selectiu 
 • Acta de les persones proposades per a la contractació (*) 

(*) Les persones seleccionades hauran de realitzar, necessàriament, la revisió médica prèvia a la seva contractació indefinida.

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida de catorze peons i per a la confecció de la Borsa de treball de peons (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Contractacions laborals  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/contractacions-laborals ).

 • Bases de la convocatòria 
 • Relacio definitiva de persones admeses en el procés selectiu 
 • Relació definitiva de persones excloses del procés selectiu 
 • Relació provisional dels resultats de les proves selectives. Persones Aptes 
 • Relació provisional dels resultats de les proves selectives. Persones No Aptes 
 • Relació definitiva de persones admeses,  pendent de realitzar la següent fase del procés selectiu consistent en la superació d'una revisió mèdica  . Més informació 
 • Relació definitiva de persones no admeses,   . Més informació 

Tenint en compte l'acord de l'òrgan de selecció de data 22.06.2016, un cop rebuts els resultats de les proves mèdiques i valorades les reclamacions presentades en el termini obert a aquest efecte,  a continuació es publiquen les llistes definitives dels resultats de les proves selectives per a la contractació de peons de neteja per l'empresa municipal Eco-equip SAM corresponent a les persones que van realitzar les esmentades proves diferenciades entre les persones amb dret a contracte indefinit, les incloses en la borsa de treball i les que queden en situació de reserves:

 • Relació definitiva de persones amb dret a contracte indefinit 
 • Relació definitiva de persones incloses en la borsa de treball  
 • Relació definitiva de persones en situació de reserves 

Borsa de treball de conductors

 • Bases de la convocatòria 
 • Relació definitiva de persones admeses 
 • Relació definitiva de persones no aptes 
 • Relació definitiva de persones en reserva 

► Borsa de treball de peons

 • Bases de la convocatòria 
 • Relació definitiva de persones admeses 
 • Relació definitiva de persones no aptes 
 • Relació definitiva de persones en reserva 

Egarvia SA

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida de dos vigilants de zona blava i confecció de la borsa de treball de vigilants de zona blava (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Contractacions laborals  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/contractacions-laborals )

 • Bases de la convocatòria 
 • Correcció errors materials de les bases 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses 
 • Publicació dels resultats de la fase de prova  
 • Acta final del procés selectiu 
 • Acta definitiva del Tribunal 

 

Foment de Terrassa SA

Borsa de treball temporal de personal tècnic especialitzat en l'àmbit d'ocupació i empresa de Foment de Terrassa

 • Bases reguladores per a la confecció de la borsa de treball
 • Model de sol·licitud
 • Relació provisional de persones admeses i excloses al lloc de tècnic/a de gestió de la formació
 • Relació provisional de persones admeses i excloses al lloc de prospector/a d'empreses
 • Relació provisional de persones admeses i excloses al lloc de tècnic/a d'orientació
 • Relació provisional de persones admeses i excloses al lloc de tècnic/a d'empreses
 • Relació provisional de persones admeses i excloses al lloc de tècnic/a d'intermediació
 • Aprovació d'esmenes a la relació provisional dels diferents llocs de treball convocats a la Borsa de Treball . Data 16-09-2016 
 • Calendari de realització de les proves
 • Resultats de les proves de català (C1) del personal tècnic especialitzat en ocupació i empresa
 • Resultats de la prova del lloc de Tècnic/a de gestió de la formació
 • Resultats de la prova del lloc de Prospector/a d'empreses 
 • Resultats de la prova del lloc de Tècnic/a d'empresa 
 • Resultats de la prova del lloc de Tècnic/a d'intermediació
 • Resultats de la prova del lloc de Tècnic/a d'orientació 
 • Borsa de treball del lloc de tècnic/a d'empresa (procés finalitzat)
 • Borsa de treball del lloc de tècnic/a de gestió de formació (procés finalitzat)
 • Borsa de treball del lloc de tècnic/a d'orientació (procés finalitzat)
 • Borsa de treball del lloc de tècnic/a d'intermediació (procés finalitzat
 • Borsa de treball del lloc de prospector/a d'empreses  (procés finalitzat

 

Parc Audiovisual de Catalunya SL

Borsa de treball d'Auxiliars de suport a la producció  - Codi convocatòria AuxProducció//17

El termini de presentació de les sol·licituds, per prendre part en aquest procés selectiu, serà del 24 març al 25 d'abril de 2017, ambdós inclosos. Aquestes sol·licituds es poden presentar:

- presencialment, a les oficines del Parc Audiovisual de Catalunya, Ctra. BV-1274, km 1 de Terrassa, de dilluns a divendres, de 9 a 18h.

-per correu electrónic,adreçat a administracio@parcaudiovisual.com indicant a l'assumpte el codi de la convocatòria AuxProducció/17 . En aquest cas la presentació de tota la documentació, s'hauria de fer, preferiblement,  en un únic fitxer. El/s fitxer/s han de ser en format pdf

 

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA

Contractació laboral indefinida d'un/a Conserge i per a la constitució de la corresponent borsa per a contractacions temporals (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Contractacions laborals  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/contractacions-laborals)

 • Bases de la convocatòria
 • Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses
 • Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses (abans de la prova de català) (*)
 • Relació definitiva de les persones admeses a fer la prova de coneixements pràctics . Inclou la publicació dels resultats de la prova de Català i la convocatoria de lloc, día i hora corresponent a la prova de coneixements pràctics
(*) Rectificació informació del punt quart de la Relació definitiva de persones admeses i excloses:
" Per al desenvolupament de la prova de coneixements pràctics es recomana la consulta de la nostra pàgina web, http://www.terrassadigital.cat/smc/, així com també la informació publicada sobre la Societat Municipal de Comunicació al portal de transparència de l'Ajuntament http://governobert.terrassa.cat/transparencia/6248-2/ "
 

 

Com et podem ajudar?


    INFORMACIÓ EN UN "CLIC"Verificació de documents signats digitalmentVerificació de documents signats digitalment

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ATENCIÓ AL CIUTADÀEscoltem les teves opinions