Borses de Treball

►  Ajuntament de Terrassa

►  ECO-EQUIP, SA

►  EGARVIA, SA

►  Foment de Terrassa, SA

►  Funerària de Terrassa

►  Parc Audiovisual de Catalunya, SL

►  Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, SA

 

Ajuntament de Terrassa

Com presentar la sol·licitud  Participació en processos selectius per a la contractació temporal de personal i Borsa de Treball 

 

Borsa de treball de tècnics superiors arquitectura (codi convocatòria 3f/2017)

 

 • Bases de la convocatòria
 • Publicació de la convocatòria al DOGC  

 

 

Borsa de treball de tècnics superiors enginyeria (codi convocatòria 4f/2017)

 

 • Bases de la convocatòria
 • Publicació de la convocatòria al DOGC  

 

 

Borsa de treball de Mestres (codi convocatòria MestresEE/2018) i Educadors/res (codi convocatòria EducEE/2018) per a les Escoles d'Educació Especial del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa

 

 • Bases de la convocatòria
 • Publicació de la convocatòria al DOGC  
 • Relació provisional de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses  

 

 

Borsa de treball de Bibliotecaris/càries (Codi convocatòria BIBL/17), Tècnics/ques auxiliars de biblioteca (Codi convocatòria TAB/17) i Ajudants de serveis de biblioteca (Codi convocatòria AJSB/17), de l'Ajuntament de Terrassa.

 • Bases de la convocatòria
 • Publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al DOGC
 • Resolució núm. 1671/2018, de 26 de febrer, que aprova la relació provisional de persones admeses i excloses
 • Relació provisional de persones admeses i excloses
 • Resolució núm. 1900/2018, de 6 de març, de rectificació d'un error material observat a la Resolució núm. 1671 de 26 de febrer de 2018 
 • Resolució núm 2443/2018, de 22 de març, que aprova la relació definitiva de persones admeses i exloses 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses
 • Resultats de la prova de nivell de suficiència de català - (C1 del MECR) 
 • Resultats de la prova de nivell intermedi de català-  (B2 del MECR)
 • Resultats de la prova de castellà
 • Resolució núm 5049/2018, de 4 de juny, que aprova la rectificació d'errors materials observats a la Resolució núm. 2443/2018, de 22 de març  
 • Acta final de la borsa de Bibliotecaris/càries (codi convocatòria BIBL/17.     Relació de persones admeses 

 

►Borsa de treball d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local de l'Àrea de desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació de l'Ajuntament de Terrassa.

 • Bases de la convocatòria
 • Publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al DOGC 
 • Correcció d'errades de les Bases de la convocatòria 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses
 • Acta de finalització del procés   (*)

  (*) AVÍS: Per causa de no atorgament de la subvenció aprovada per resolució  tsj/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s'obria la convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local (rf. bdns 349993), no es farà ús d'aquesta borsa de forma immediata pel perfil específic de la subvenció, sense perjudici del seu ús en el futur, en el supòsit de necessitar aquest perfil específic concret . Anunci

 

Borsa de treball de personal administratiu per a qualsevol àmbit de l'Ajuntament de Terrassa i per a personal auxiliar del servei de biblioteques de l'Ajuntament de Terrassa - (Codi convocatòria: ADM/2016)

 • Bases de la convocàtoria 
 • Publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al DOGC 
 • Relació provisional de persones admeses 
 • Relació provisional de persones excloses  
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses 
 • Resultats de la prova de català  
 • Acta de finalització del procés 
 • Relació definitiva de les persones que formen part de la Borsa, consultable per cognom ( -ctrol F-)  

Borsa de treball de mestres, logopedes, fisioterapeutes i educadors/es per a les escoles d'educació especial i Borsa de Treball per a educadors/es de les escoles bressol del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa- (Codis convocatòries: Borsa Mestres Ed.Especial/16, Borsa Logop Ed.Especial/16, Borsa Fisio Ed,Especial/16, Borsa Educ Ed,Especial/16 i Borsa Educadors/es Escoles Bressol/16)

 • Bases de la convocàtoria 
 • Publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al DOGC 
 • RESOLUCIO d'APROVACIÓ de les relacions provisionals de persones admeses i excloses  . Consulteu els següents annexos:
 • Annex I - BTreball  de mestres, per a les escoles d'educació especial 
 • Annex II - BTreball de logopedes, per a les escoles d'educació especial 
 • Annex III - BTreball de fisioterapeutes, per a les escoles d'educació especial 
 • Annex IV -  BTreball d'Educadors/res, per a les escoles d'educació especial 
 • Annex V - BTreball per a educadors/es de les escoles bressol del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa 

RELACIONS  DEFINITIVES de persones admeses i excloses en els diferents processos selectius

 •  Relació definitiva de persones admeses i excloses, BTreball  de mestresper a les escoles d'educació especial 
 •  Relació definitiva de persones admeses i excloses, BTreball de logopedesper a les escoles d'educació especial 
 •  Relació definitiva de persones admeses i excloses, BTreball de fisioterapeutesper a les escoles d'educació especial 
 •  Relació definitiva de persones admeses i excloses, BTreball d'Educadors/resper a les escoles d'educació especial 
 •  Relació definitiva de persones admeses i excloses, BTreball per a educadors/es de les escoles bressol del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa 

FINALITZACIÓ DELS PROCESSOS SELECTIUS

 •   Acta de finalització del procés per a la confecció de la BTreball per a educadors/es de les escoles bressol del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa 
 •   Acta de finalització del procés per a la confecció de la BTreball de mestres, fisioterapeutes, logopedes i educadors/res per a les escoles d'educació especial  
 •   Acta de la revisió de mèrits de la BTreball de mestres, fisioterapeutes, logopedes i educadors/res per a les escoles d'educació especial 
 •  Acta de la revisió de mèrits de la BTreball  educadors/res de les escoles bressol del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa 

Borsa de treball de treballadors/res socials, educadors/res socials, psicòlegs/gues i pedagogs/gues - (Codi convocatòries: DTS/16, DES/16, PSIC/16, PEDAG/16)

Convocatòria (DTS/16): Borsa de treball de treballadors/res socials

 • Relació provisional de persones admeses i excloses  
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses
 • Acta de finalització del procés 
 • Acta resultant de la revisió de les puntuacions obtingudes, sol·licitat per persones aspirants

Convocatòria (DES/16): Borsa de treball d'educadors/res socials

 • Relació provisional de persones admeses i excloses  
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses
 • Acta de finalització del procés 
 • Acta resultant de la revisió de les puntuacions obtingudes, sol·licitat per persones aspirants

Convocatòria (PSIC/16): Borsa de treball de psicòlegs/gues

 • Relació provisional de persones admeses i excloses  
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses 
 • Acta de finalització del procés 
 • Acta resultant de la revisió de les puntuacions obtingudes, sol·licitat per persones aspirants  

Convocatòria (PEDAG/16): Borsa de treball de pedagogs/gues

 • Relació provisional de persones admeses i excloses  
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses 
 • Acta de finalització del procés 

 

Borsa de treball d'oficials de diferents oficis i manteniment - (Codi convocatòries: BorsaOficials/16+especialitat (xofer, paleteria...))

 • Bases de la convocàtoria 
 • Publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al DOGC
 • Relació provisional d'admesos i exclosos a l'especialitat de xofer, i d'admesos a totes les altres especialitats
 • Relació provisional d'exclosos a les especialitats de paleteria, manteniment d'instal·lacions, jardineria, fusteria, manyaneria, pintura i manteniment general d'edificis
 • Relació definitiva d'admesos i exclosos a l'especialitat de xofer, i d'admesos a totes les altres especialitats 
 • Relació definitiva d'exclosos a les especialitats de paleteria, manteniment d'instal·lacions, jardineria, fusteria, manyaneria, pintura i manteniment general d'edificis 
 • Correcció d'errades materials en la llista definitiva d'aspirants d'admesos i exclosos
 • Resultats de la prova de català  realitzada els dies 27 i 28 de febrer i 1 de març de 2017 
 • Resultats de la prova de castellà realitzada el dia 6 de març de 2017 
 • Acta de finalització del procés   . Consulteu els següents annexos:
 • Annex I - Oficials de Pintura  
 • Annex II - Oficials de manteniment d'edificis 
 • Annex III - Oficials de manteniment d'Instal·lacions 
 • Annex IV - Oficial de Manyaneria
 • Annex V - Oficial de Paleta 
 • Annex VI - Oficial de Jardineria 
 • Annex VII - Oficial de Fusteria 
 • Borsa actualitzada especialitat xofers  

 

Borsa de treball de professors i professores per l'Escola Municipal La Llar i l'Escola Municipal d'Art - (Codi convocatòries: BorsaLaLlar/16+especilitat i BorsaArt/16+especialitat)

 • Bases de la convocàtoria 
 • Publicació anunci d'aquesta convocatòria al DOGC 

Convocatòria (BorsaLaLlar/16+especialitat): professors i professores Escola Municipal La LLar 

 • Relació provisional de persones admeses i excloses (Escola Municipal La Llar)
 • Modificació del punt 3er de la Resolució núm. 6591/2016, de 8 de setembre, pel que fa a la composició del tribunal 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses (Escola Municipal La Llar) 
 • Acta del tribunal per a la confecció de la Borsa de treball de professors i professores de l'Escola Municpal La LLar 
 • Acta revisada i correcció d'errades materials 
 • Acta resultant de la revisió dels mèrits sol·licitats per persones aspirants (BorsaLaLLar/16) 

Convocatòria (BorsaArt/16+especialitat): professors i professores Escola Municipal d'Art 

 • Relació provisional de persones admeses i excloses (Escola Municipal d'Art) 
 • Nota Informativa: Canvi d'ubicació de les proves de català 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses (Escola Municipal d'Art) 
 • Acta amb els resultats de la prova de català 
 • Acta de finalització del procés (BorsaArt/16) 

Borsa de treball de tècnics/tècniques de suport a l'usuari i de tècnics/tècniques analistes programadors - (Codi convocatòries: AUX.INF/2016 I A.PROG/2016)

 •  Bases de la convocàtoria 
 • Publicació anunci d'aquesta convocatòria al DOGC 

Convocatòria ( AUX.INF/2016): tècnics i tècniques de suport a l'usuari 

 • Relació provisional de persones admeses i excloses (aux. suport a l'usuari)
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses (aux. suport a l'usuari) 
 • Resultats de la prova de català 
 • Acta de finalització del procés  
 • Acta resultant de la revisió de les puntuacions obtingudes, sol·licitat per persones aspirants

Convocatòria ( A.PROG/2016); tècnics i tècniques analistes programadors

 • Relació provisional de persones admeses i excloses (t. analistes programadors) 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses (t. analistes programadors). Resolució núm. 6884/2016, de 14 de setembre 
 • Resultats de la prova de català 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses (t. analistes programadors), d'acord a la Resolució núm. 8957/2016, de 26 d'octubre, que corregeix l'error material produït en la Resolució núm 6884/2016, de 14 de setembre per la qual s'aprovava la relació definitiva de les persones admeses i excloses 
 • Acta de finalització del procés  

Borsa de treball de Professors i Professores de l'Escola Municipal de Música - Conservatori Municipal de Terrassa (Codi convocatòria: BorsaMusics/16)

 • Bases de la convocàtoria 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva de les persones aspirants admeses i excloses 
 • Resultat de les proves de català
 • Convocatòria de les proves (esmenada 20.06.16)
 • Relació de les persones aspirants que han resultat APTES a les proves de les diferents especialitats 
 • Acta dels resultats de les proves realitzades al juny i de la valoració de mèrits 
 • Calendari de les proves de setembre 
 • Relació de les persones aspirants que han resultat APTES a les proves de les diferents especialitats efectuades els dies 12, 13 i 14 de setembre de 2016  
 • Relació definitiva de les persones aspirants que han resultat APTES a les proves de les diferents especialitats efectuades els dies 12, 13 i 14 de setembre de 2016  
 • Acta de finalització del procés 

Borsa de treball de Peons d'Obres i Peons de Parcs i Jardins  - Codi convocatòries Bobra/2015 i Bjard/2015 

 • Bases definitives de la convocatòria, que incorporen les correccions de diversos errors materials 
 • Publicació anunci d'aquesta convocatòria al DOGC 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses  
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses 
 • Relació dels resultats obtinguts a les proves realitzades el dia 26 de gener 2016 (*) 
 • Borsa de treball definitiva de Peons d'Obra 
 • Borsa de treball definitiva de Peons de Parcs i Jardins 

Borsa de treball de mestres, logopedes, fisioterapeutes i educadors/res, per a les escoles d'Educació Especial del Servei d'Educació 

 • Bases de la convocatòria 
 • Rectificació d'un error material de les bases 
 • Relació de persones admeses a la Borsa de treball de mestres d'educació especial. Les persones que en formen part han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats 
 • Relació de persones admeses a la Borsa de treball de logopedes. Les persones que en formen part han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats 
 • Relació de persones admeses a la Borsa de treball de fisioterapeutes. Les persones que en formen part han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats 
 • Relació de persones admeses a la Borsa de treball d'educadors/es. Les persones que en formen part han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats 
 • Borsa definitiva de treball de mestres d'educació especial (2015)
 • Borsa definitiva de treball de logopedes (2015)
 • Borsa definitiva de treball de fisioterapeutes (2015)
 • Borsa definitiva de treball d'educadors/es (2015)

Altres convocatòries

 • Borsa de Diplomats/ades en Treball Social: Constitució de la borsa (procés finalitzat) 
 • Borsa d'Educadors/ores Socials: Constitució de la borsa. Procés revisat i finalitzat   
 • Borsa d'Antropòlegs/gues - Sociolegs/gues (procés finalitzat)  
 • Borsa Ciències de la Salut (procés finalitzat)  
 • Borsa d'Educadors/res Socials (procés finalitzat)  
 • Borsa de Psicòlegs/gues EAIA (procés finalitzat)  
 • Borsa Ajudants de serveis de Biblioteques (procés finalitzat)  
 • Borsa Tècnics Bibliotecaris (procés finalitzat)  
 • Borsa Bibliotecaris (procés finalitzat)  
 • Borsa de Personal Conserge (procés finalitzat)  
 • Borsa de Personal Auxiliar Informàtic (procés finalitzat)  

 

ECO-EQUIP, SA

►Convocatòria per a la confecció de la Borsa de treball per a la contractació de peons, així com per a cobrir, per necessitats del servei i de forma temporal o indefinida, altres places vacants de la mateixa categoria

 • Bases de la convocatòria 
 • Anunci publicació llista provisional de persones admeses i excloses
 • Llista provisional de persones admeses
 • Llista provisional de persones excloses
 • Relació de les al·legacions presentades
 • Anunci publicació llista provisional de persones admeses i excloses
 • Llista definitiva de persones admeses
 • Llista definitiva de persones excloses
 • Resultats provisionals de les proves selectives   Nota informativa   Persones aptes    Persones no aptes  
 • Resultats definitius de les proves selectives    Nota informativa   Persones aptes    Persones no aptes  

 

►Convocatòria per a la contractació laboral indefinida d'un/a oficial 2a de taller i per a la confecció de la Borsa de treball de la mateixa categoria (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Contractacions laborals   https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/contractacions-laborals )

 • Bases de la convocatòria 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses
 • Relació definitiva. Finalització del procés selectiu
 

►Convocatòria per a la contractació laboral indefinida d'un/a peó pel Centre d'Atenció d'Animals Domèstics i de Companyia de Terrassa (CAAD) i per a la confecció de la Borsa de treball de la mateixa categoria (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Contractacions laborals  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/contractacions-laborals )

 • Bases de la convocatòria 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses
 • Convocatòria de proves selectives 
 • Relació definitiva. Finalització del procés selectiu 

►Convocatòria per a la contractació laboral indefinida de dos/dues auxiliars administratius/ves i per a la confecció de la Borsa de treball de la mateixa categoria reservades a persones amb discapacitat. (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Contractacions laborals  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/contractacions-laborals )

►Convocatòria per a la contractació laboral indefinida de dos oficials de segona de taller i per a la confecció de la Borsa de treball de mecànics. (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Contractacions laborals  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/contractacions-laborals )

 • Bases de la convocatòria 
 • Acta de les persones admeses i excloses en el procés selectiu 
 • Acta de les persones proposades per a la contractació (*) 

(*) Les persones seleccionades hauran de realitzar, necessàriament, la revisió médica prèvia a la seva contractació indefinida.

►Convocatòria per a la contractació laboral indefinida de catorze peons i per a la confecció de la Borsa de treball de peons (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Contractacions laborals  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/contractacions-laborals ).

 • Bases de la convocatòria 
 • Relacio definitiva de persones admeses en el procés selectiu 
 • Relació definitiva de persones excloses del procés selectiu 
 • Relació provisional dels resultats de les proves selectives. Persones Aptes 
 • Relació provisional dels resultats de les proves selectives. Persones No Aptes 
 • Relació definitiva de persones admeses,  pendent de realitzar la següent fase del procés selectiu consistent en la superació d'una revisió mèdica  . Més informació 
 • Relació definitiva de persones no admeses,   . Més informació 
 • Relació definitiva de persones amb dret a contracte indefinit 
 • Relació definitiva de persones incloses en la borsa de treball  
 • Relació definitiva de persones en situació de reserves 

Borsa de treball de conductors

 • Bases de la convocatòria 
 • Relació definitiva de persones admeses 
 • Relació definitiva de persones no aptes 
 • Relació definitiva de persones en reserva 

► Borsa de treball de peons

 • Bases de la convocatòria 
 • Relació definitiva de persones admeses 
 • Relació definitiva de persones no aptes 
 • Relació definitiva de persones en reserva 

 

EGARVIA, SA

►Convocatòria per a la confecció de la borsa de treball de Conductors/res de Grua d'Egarvia SA

 

 • Bases de la convocatòria  
 • Relació provisional de persones admeses i excloses  
 • Acta final del procés selectiu 
 • Acta definitiva del Tribunal 

 

►Convocatòria per a la contractació laboral indefinida de dos vigilants de zona blava i confecció de la borsa de treball de vigilants de zona blava

 

 • Bases de la convocatòria 
 • Correcció errors materials de les bases 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses 
 • Publicació dels resultats de la fase de prova  
 • Acta final del procés selectiu 
 • Acta definitiva del Tribunal 

 

Foment de Terrassa, SA

Borsa de treball temporal de personal tècnic especialitzat en l'àmbit d'ocupació i empresa de Foment de Terrassa

 • Bases reguladores per a la confecció de la borsa de treball
 • Model de sol·licitud
 • Relació provisional de persones admeses i excloses al lloc de tècnic/a de gestió de la formació
 • Relació provisional de persones admeses i excloses al lloc de prospector/a d'empreses
 • Relació provisional de persones admeses i excloses al lloc de tècnic/a d'orientació
 • Relació provisional de persones admeses i excloses al lloc de tècnic/a d'empreses
 • Relació provisional de persones admeses i excloses al lloc de tècnic/a d'intermediació
 • Aprovació d'esmenes a la relació provisional dels diferents llocs de treball convocats a la Borsa de Treball . Data 16-09-2016 
 • Calendari de realització de les proves
 • Resultats de les proves de català (C1) del personal tècnic especialitzat en ocupació i empresa
 • Resultats de la prova del lloc de Tècnic/a de gestió de la formació
 • Resultats de la prova del lloc de Prospector/a d'empreses 
 • Resultats de la prova del lloc de Tècnic/a d'empresa 
 • Resultats de la prova del lloc de Tècnic/a d'intermediació
 • Resultats de la prova del lloc de Tècnic/a d'orientació 
 • Borsa de treball del lloc de tècnic/a d'empresa (procés finalitzat)
 • Borsa de treball del lloc de tècnic/a de gestió de formació (procés finalitzat)
 • Borsa de treball del lloc de tècnic/a d'orientació (procés finalitzat)
 • Borsa de treball del lloc de tècnic/a d'intermediació (procés finalitzat) 
 • Borsa de treball del lloc de prospector/a d'empreses  (procés finalitzat) 

 

Funerària de Terrassa

►Contractació temporal i creació d'una borsa de treball, d'un/a assessor/a de serveis funeraris. Referència 2017-001 - Assessor/a serveis funeraris  (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Contractacions temporals  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/contractacions-temporals )

 • Bases de la convocatòria 

 

►Contractació temporal de 2 Funeraris/es. Referència 2015-001 - (el termini de presentació de sol·licituds finalitzà el dia 22.05.2015)   

 • Anunci de la convocatòria 

 

Parc Audiovisual de Catalunya, SL

Borsa de treball d'Auxiliars de suport a la producció  - Codi convocatòria AuxProducció//17

 • Bases de la convocatòria  
 • Relació provisional de persones admeses i excloses 
 • Acta del tribunal 
 • Relacio definitiva de persones admeses i excloses
 • Acta de finalització del procés

 

 

 

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, SA

 

►Contractació laboral indefinida d'un/a Conserge i per a la constitució de la corresponent borsa per a contractacions temporals (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Contractacions laborals  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/contractacions-laborals)

 • Bases de la convocatòria
 • Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses
 • Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses (abans de la prova de català) (*)
 • Relació definitiva de les persones admeses a fer la prova de coneixements pràctics . Inclou la publicació dels resultats de la prova de Català i la convocatoria de lloc, día i hora corresponent a la prova de coneixements pràctics
 • Acta final del procés selectiu

 

 

Com et podem ajudar?

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓ AL CIUTADÀ