Transferències de crèdit

Són les modificacions que, sense alterar la quantia total del pressupost, trasllada imports totals o parcials de crèdits disponibles d'una partida a una altra de diferent àmbit de vinculació jurídica. Les bases d'execució del Pressupost defineixen la vinculació jurídica al següent nivell:

  • a nivell de programes - Àrea de despesa (primer dígit)
  • a nivell econòmic - el capítol (primer dígit)
  • a nivell orgànic - l'Àrea (primer dígit)
  • (despeses de personal) i s'estableix la vinculació a nivell de capítol.

S'exceptuen de la regla general i s'estableix la vinculació a nivell de:

           - Capítol 4, en aquelles transferències nominals que assenyalin expressament el beneficiari
           - Capítols 6 i 7. Inversió directa i transferències de capital
           - Crèdits ampliables.  

  • Capítol a despesa de personal
  • Partida pressupostària en les partides que atenguin als següents criteris:

Transferència de crèdit 1/2015 (import: 400.000,00 €):

Transferència de crèdit 2/2015 (import: 650.148,43 €): Resolució

Transferència de crèdit 3/2015 (import: 491.772,20 €): Resolució

Transferència de crèdit 4/2015 (import: 1.150.075,00 €):

Transferència de crèdit 5/2015 (import: 153.907,88 €): Resolució

Transferència de crèdit 6/2015 (import: 9.500,00 €): Resolució

Transferència de crèdit 7/2015 (import: 55.350,00 €): Resolució

Transferència de crèdit 8/2015 (import: 475.000,00 €):

Transferència de crèdit 9/2015 (import: 29.766,00 €): Resolució

Transferència de crèdit 10/2015 (import: 1.966,00 €): Resolució

Transferència de crèdit 11/2015 (import: 31.296,69 €): Resolució

Transferència de crèdit 12/2015 (import: 108.129,95 €): Resolució

Transferència de crèdit 13/2015 (import: 35.260,96 €): Resolució

Transferència de crèdit 14/2015 (import:  1.438.501,69 €):

Transferència de crèdit 15/2015 (import: 126.878,24 €): Resolució

Transferència de crèdit 16/2015 (import: 450.000,00 €): Resolució

Transferència de crèdit 17/2015 (import: 112.207,52 €): Resolució

Transferència de crèdit 18/2015 (import: 1.472.499,89 €):

Transferència de crèdit 19/2015 (import: 378.087,98 €): Resolució

Transferència de crèdit 20/2015 (import: 14.278,00 €): Resolució

Transferència de crèdit 21/2015 (import: 1.334..050,00 €): Resolució

 

 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ