Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) i Programa d'actuació urbanística municipal (PAUM)

Identificació
Exp. municipal     PLPG 03/2001
Exp. RPUC          2002 / 005038 / B
 
 Tramitació
07.02.2001           Aprovació de l’avanç per acord de l’ajuntament en Ple
16.05.2002           Aprovació inicial, juntament amb la suspensió de llicències, acord de l’ajuntament en Ple
03.03.2003           Aprovació provisional per acord de l’ajuntament en Ple
04.07.2003           Aprovació definitiva, condicionant l’ executivitat i publicació a la presentació d’un text refós, per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
09.09.2003           Aprovació del text refós per acord de l’ajuntament de Ple
31.10.2003           Conformitat al text refós, per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
12.12.2003           Vigència del POUM i PAUM (publicada en el DOGC núm. 4029)
 
 Documents escrits
Annex 1    Catàleg de béns protegits – Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable
Annex 2    Llistat de figures del planejament derivat en desenvolupament del Pla General del 1983
Annex 3    Paràmetres particulars de les ordenacions
Annex 4    Paràmetres de les Ordenacions volumètriques específiques
Annex 5    Condicions particulars dels equipaments en sòl urbà
Annex 6    Quadre general d’usos en sòl urbà – Quadre de noves qualificacions en sòl urbà en relació al    planejament revisat
 
 Documents gràfics
1.  Fitxes normatives del polígons d’actuació i sectors de planejament
         Polígons d’actuació i plans de millora urbana del passeig de Ponent
                  - Sector Poble Nou
                  - Sector Can Boada
                  - Sector La Maurina
                  - Sector La Cogullada
3.  Plànols
         3.1.  D’ordenació:
                  - Règim del sòl
                  - Unitats de zones en sòl no urbanitzable
                  - Qualificacions del sòl
                  - Relació d'actuacions estratègiques 
         3.2.  Temàtics
                  - Estructura viària
                  - Proteccions viàries
                  - Sistema d'equipaments
                  - Sistema d'espais lliures
                  - Ajustos en l'ordenació del sòl urbà
                  - Plànol general del pla
              3.3.  Sèries
 
 Altra informació relacionada

  

Com et podem ajudar?

 

 

 

 

 

ATENCIÓ AL CIUTADÀ