Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) i Programa d'actuació urbanística municipal (PAUM)

Urbanisme. POUM Terrassa

Identificació
Exp. municipal PLPG 3/20001
Exp. RPUC 2002 / 005038 / B
Tramitació
07.02.2001 Aprovació de l'avanç per acord de l'ajuntament en Ple
16.05.2002 Aprovació inicial, juntament amb la suspensió de llicències, per acord de l'ajuntament en Ple
03.03.2003 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
04.07.2003 Aprovació definitiva, condicionant l'executivitat i publicació a la presentació d'un text refós, per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
09.09.2003 Aprovació del text refós per acord de l'ajuntament en Ple
31.10.2003 Conformitat al text refós, per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
12.12.2003 Vigència del POUM i del PAUM (publicada den el DOGC núm. 4029)
Documents escrits
1. Memòria d'ordenació
2. Normes urbanístiques
3. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions - Programa d'actuació urbanística municipal
4. Informe ambiental. Metodologia
5. Procés d'informació i participació ciutadana corresponent a l'avanç

6. Documents annexes al pla:

     Annex 1 Catàleg de béns protegits - Inventari d'edificacions en sòl no urbanitzable

     Annex 2 Llistat de figures de planejament derivat en desenvolupament del Pla General del 1983

     Annex 3 Paràmetres particulars de les ordenacions

     Annex 4 Paràmetres de les ordenacions volumètriques específiques

     Annex 5 Condicions particulars dels equipaments en sòl urbà

     Annex 6 Quadre general d'usos en sòl urbà - Quadre de noves qualificacions en sòl urbà en relació al planejament revisat

7. Tractament de les al·legacions presentades durant el termini d'exposició pública en l'aprovació inicial del POUM
Documents gràfics

1. Fitxes normatives dels polígons d'actuació i sectors de planejament

     Polígons d'actuació en sòl urbà

     Plans de millora urbana de transformació. Àrea central de millora urbana

     Plans de millora urbana de remodelació

     Plans de millora urbana de completament del sòl urbà

     Polígons d'actuació i plans de millora urbana del passeig de Ponent

          - Sector Poble Nou

          - Sector Can Boada

          - Sector La Maurina

          - Sector La Cogullada

     Sectors urbanitzables residencial

     Sectors urbanitzables industrial - terciari

     Plans de millora urbana industrial - terciari

2. Fitxes normatives de les unitat d'agrupació parcel·lària

3. Plànols

    3.1. D'ordenació:

          - Règim del sòl

          - Sectors de planejament i polígons de gestió

          - Sectors de planejament i polígons de gestió. Condicions de gestió

          - Sectors de planejament i polígons de gestió. Règim transitori

          - Unitats de zones en sòl no urbanitzable

          - Components de la qualificació del sòl no urbanitzable

          - Plànol d'identificació de les edificacions existents en sòl no urbanitzable

          - Qualificacions del sòl

          - Relació d'actuacions estratègiques

    3.2. Temàtics

          - Estructura viària

          - Proteccions viàries

          - Sistema d'equipaments

          - Sistema d'equipaments. Equipaments per a la gent gran

          - Sistema d'espais lliures

          - Ajustos en l'ordenació del sòl urbà

          - Delimitació del terme municipal de Terrassa

          - Plànol general del pla

    3.3. Sèries

Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya
Modificacions puntuals del POUM

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ